Facket Direkt

Hur arbetar LO i EU?

Internationellt Sveriges inträde i EU innebar att vi fick tillgång till en rad nya kanaler för fackligt inflytande. Man kan säga att det öppnades en ny arena för fackligt arbete i Europa.

Publicerad
Uppdaterad

Ett av de organ som LO fick representation i omedelbart efter medlemskapet är EESK (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén). Det är ett rådgivande organ med 344 ledamöter indelade i tre grupper: löntagare, arbetsgivare och övriga intressen som till exempel bönder och konsumentorganisationer.

EESK ska representera de viktigaste intressegrupperna i medlemsländerna, det vill säga det organiserade civila samhället. Sverige har 12 ledamöter i EESK. Av de fackliga ledamöterna kommer två från LO samt en från vardera TCO och Saco.

EESK kan beskrivas som ett remissorgan som yttrar sig över de flesta förslag som kommer från EU-kommissionen. Som ett resultat av EESKs sammansättning av olika intressegrupper blir yttrandena kompromisser. Som sådana är de dock intressanta som mätare på hur långt intresseorganisationernas samsyn sträcker sig.

Medlemskapet i EU innebar också att svensk fackföreningsrörelse fick representation i ett 20-tal trepartskommittéer, rådgivande kommittéer och partssammansatta kommittéer inom EU-systemet. Till detta kan också läggas ett antal informella arbetsgrupper.

Andra viktiga kanaler in i EU är de regelbundna departementssamråd som parterna på arbetsmarknaden har på nationell nivå. De departement där dessa samråd förekommer är framför allt på arbetsmarknadsdepartementet och statsrådsberedningen.

De kanaler LO hade före medlemskapet bestod av Europafacket och den sociala dialogen.