Facket Direkt

Fakta om det globala facket

Det globala fackliga arbetet ska förhindra att företag ställer arbetare mot arbetare i olika länder. Här följer en summarisk beskrivning av det globala fackets historia och nätverk.

Publicerad
Uppdaterad
Fakta om det globala facket

Fackets globala historia

De första fackföreningarna bildades i Storbritannien under början av 1800-talet i kölvattnet av industrialiseringen. I Sverige bildades en av de första fackföreningarna 1869 av strejkande murare. Från Europa spred sig den fackliga rörelsen till andra kontinenter under slutet av 1800-talet. Tidiga fackföreningar bildades i USA, Indien och Västafrika. Fackföreningsrörelsen hade länge sin bas inom den manligt dominerade industrin.

Under de senaste 50 åren har facket främst vuxit inom servicenäringar samtidigt som fler kvinnor har organiserat sig. Fortfarande finns flest fackliga medlemmar i Europa. Det är också i Europa som organisationsgraden är högst. 

Facket i utvecklingsländer

Samtidigt har de fackliga organisationernas i Västeuropa och Nordamerika tappat medlemmar. Den nedgången har på global nivå kompenserats av att den globala fackliga rörelsen fått fler medlemmar i utvecklingsländer och genom att det bildats demokratiska fackföreningar i Östeuropa och forna Sovjetunionen.

Utanför Europa och Nordamerika finns fackföreningar som påverkat samhällsutvecklingen i Indien, Indonesien, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Palestina, Japan, Sydkorea, Sydafrika, Nigeria, Zimbabwe, Egypten, Tunisien, Burkina Faso, Tanzania, Brasilien, Colombia, Peru och Mexiko.

Internationella fackliga samorganisationen

Demokratiska fackföreningar samlas i Internationella fackliga samorganisationen (IFS). Inom IFS finns 174 miljoner enskilda medlemmar i fler än 150 länder. En av medlemmarna i IFS är svenska LO. Den engelska förkortningen för IFS är ITUC (International Trade Union Confederation).

IFS uppgift är att bevaka att de grundläggande fackliga rättigheterna efterlevs. IFS hänvisar ofta till de konventioner som antagits av FN-organet ILO. En av konventionerna, som har status som mänsklig rättighet, handlar om att alla har rätt att organisera sig fackligt.

Grunden för facklig tillväxt

Organisationsgraden är högst inom industrin och på stora arbetsplatser. Det finns flera orsaker till att organisationsgraden kan vara låg. I länder som Kina och Qatar är fria fackföreningar förbjudna. I många andra länder förföljs fackligt aktiva. Facket har också svårare att slå igenom i riktigt fattiga länder där många arbetar i familjejordbruk. 

Goda betingelser för att facket ska växa är industrialisering, urbanisering, många stora arbetsplatser, demokratisering och ett bättre skydd av fackliga rättigheter.

Branschvisa globala fack

Globala fack sluter internationella fackliga ramavtal med multinationella företag. För närvarande finns omkring 150 sådana avtal. Det globala fack som slutit flest avtal är IndustriALL. Några svenska företag har tecknat internationella fackliga ramavtal, däribland H&M, Skanska, SCA, Securitas, SKF, Ikea, Electrolux och Saab.

Branschvisa globala fack:

  • IndustriALL organiserar industrifack över hela världen.
  • BTI organiserar fackförbund för byggnads-, skogsarbetare med flera.
  • IUL organiserar förbund för anställda inom livsmedelsindustrin, lantarbetare, hotell, restauranger med flera.
  • PSI organiserar förbund för offentliganställda med flera.
  • ITF organiserar förbund inom transportsektorn med flera.
  • UNI organiserar förbund för handelsanställda med flera.
  • EI organiserar lärarförbund.
  • IFJ organiserar journalistförbund.

Europafacket

Europeiska fackliga samorganisationen, EFS, samordnar facklig verksamhet mellan EU-länder. Syftet är att påverka EU. 

Över hela Europa har EFS under senare år arrangerat demonstrationer mot nedskärningspolitik. EFS vill i stället stimulera den europeiska ekonomin för att skapa fler jobb. På engelska kallas Europafacket för ETUC (European Trade Union Confederation).

Koncernfack

I takt med att världens ekonomier har globaliserats har det vuxit fram allt fler koncernfack. Inom SKF finns ett sådant samarbete mellan olika fackklubbar inom koncernen. Varje år träffas de fackliga företrädarna i ett fackligt världsråd.

På europeisk nivå finns europeiska företagsråd. I Sverige utses de anställdas representanter till råden av de fackliga organisationerna. Så är det också i de flesta andra länder, men i Sydeuropa förekommer det att arbetsgivaren utser arbetstagarnas representanter. På engelska kallas företagsråden för EWC (European Works Council).

Reine Boström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.