Facket Direkt

Företag och mänskliga rättigheter i arbetslivet

Internationellt I takt med globaliseringens inverkan har det på senare år riktats allt större fokus på företagens ansvar för mänskliga rättigheter. Det är bra och nödvändigt.

Publicerad
Uppdaterad

Starka globala aktörer

Även om det är stater som har den grundläggande skyldigheten att skydda de mänskliga rättigheterna så har företagen också en viktig roll. Det multinationella företagen är starka globala aktörer, många gånger större än enskilda länder. Många av världens största ekonomier är företagsekonomier.

Globaliseringen innebär också att allt fler svenska företag finns i länder som är icke demokratiska och/eller har svag arbetsmarknadslagstiftning med begränsad partsdialog. Då är det viktigt att den svenska erfarenheten av partssamarbete kan bidra till en positiv utveckling. Arbetet med internationella ramavtal gentemot de svenska multinationella företagen är en central fråga.

Internationella ramavtal

Ett internationellt ramavtal är en överenskommelse mellan ett globalt branschfack och ett multinationellt företag som i avtalet förbinder sig att respektera mänskliga rättigheter i arbetslivet. Dessa avtal blir allt viktigare verktyg i kampen för att mänskliga rättigheter i arbetslivet ska respekteras. Den engelska förkortningen är IFA, International Framework Agreement.

För närvarande finns drygt 80 internationella ramavtal varav åtta berör svenska företag: Skanska, SCA, SKF, H&M, IKEA, Securitas, Electrolux och Saab Tech.

Det är förbunden och de globala facken som sluter avtal med de multinationella företagen. Avtalsfrågor ägs av förbunden, men ökad information och erfarenhetsutbyte har efterfrågats. Därför har LO tagit fram en modell där förbunden har enats om hur vi tycker att ett avtal med svenska företag kan se ut. Det ska ses som en ny policy som kan utgöra en grund att stå på i samtal med företag och arbetsgivarorganisationer. Rapporten presenterades vid ett seminarium 29 november 2012.

Internationella riktlinjer

OECDs riktlinjer för multinationella företag har sedan 2011 förnyats med bättre kontroll och uppföljning. FNs råd för mänskliga rättigheter har antagit vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Detta innebär att staterna kan ställa krav på företag att ta större ansvar för att skydda mänskliga rättigheter, både om företaget äger en fabrik i ett annat land eller handlar varor eller tjänster. OECDs riktlinjer och FNs ramverk kan bli ett värdefullt verktyg i det fackliga arbetet med att förbättra mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet.

hemsidan kan man läsa mer om de fall där företag har anmälts för att inte respektera OECDs riktlinjer.

Världsfacket ITUC har tagit fram en facklig guide till FNs ramverk. ILO har antagit en trepartsdeklaration för multinationella företag och social politik.

Utöver dessa ramverk finns också ISO 26000 som är en standard för socialt ansvartagande som berör såväl företag som organisationer. Världsfacket (IFS/ITUC) och LO har deltagit i framarbetande av standarden.

Läs mer här eller titta på en svensk motsvarighet.