Facket Direkt

Union to Union

Internationellt Union to Union är LOs, TCOs och SACOs samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete. Fackliga organisationer inom LO, TCO och SACO kan söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Publicerad
Uppdaterad

Union to Union (tidigare LO TCO Biståndsnämnd) stöder uppbyggnaden av fria och demokratiska fackliga organisationer i världen. Syftet är att uppnå en rättvis fördelning av makt och resurser och därmed utrota fattigdomen i världen. Det finns många bevis för att starka fackföreningar är ett av de viktigaste instrumenten för att genomdriva förändringar i ett land och motverka fattigdom. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga villkor i arbetet så kan de förändra maktstrukturer och därmed hela samhällen.

Utgångspunkt för verksamheten är FN-organet för arbetslivsfrågor ILOs Decent Work Agenda, som på kort tid har skapat internationell enighet om att sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är centrala faktorer för att minska fattigdomen i världen. Agendan består av fyra delar, normer och rättigheter i arbetslivet, skapande av sysselsättning och företagsutveckling, social trygghet och social dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Decent work

Leende afrikansk kvinna.All verksamhet inom Union to Union syftar till att uppnå Decent Work-agendans mål.

I världen handlar verksamheten om att stärka fackliga organisationer genom exempelvis grundläggande facklig utbildning, utbildning i mänskliga rättigheter i arbetslivet, ledarskap inom fackliga organisationer, arbetsmiljö, jämställdhet, social dialog eller hiv/aids.

Informationsverksamheten i Sverige syftar till att skapa större medvetenhet och kunskap bland LO-, TCO och SACO-förbundens medlemmar om det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av anständiga arbetsvillkor, Decent Work, för att utrota världens fattigdom.

Verksamheten finansieras med medel från den svenska fackföreningsrörelsen samt genom anslag från Sida och EU. Organisationen finansierar på så sätt cirka 100 projekt i ett 80-tal länder.

Läs mer om den fackliga situationen och om alla projekt i världen i databasen Facket i världen.

Det finns mer information om årets rapport om kränkningar av fackliga rättigheter och länkar till pågående protestaktioner mot kränkningar som sker runt om i världen.