Facket direkt facketdirekt.nu

Förslag till arbetsordning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

1. Kongressens arbetstider

Kongressen öppnar klockan 12.00 den 17 juni i City Conference Center (före detta Folkets Hus) i Stockholm. Inregistrering sker från klockan 10.00. Kongressen avslutas senast klockan 16.00 den 20 juni.

Kongressen håller sina förhandlingar mellan klockan 09.00 och 13.00 samt mellan klockan 14.30 och 18.00. Kvällsplenum hålls lördagen den 18 juni och avslutas senast klockan 02.00. Kongressen kan dock fatta beslut om andra sammanträdestider. 

2. Kongressens offentlighet

Kongressen är offentlig och intresserade anmäler sig som åhörare via www.lo.se och har därmed tillträde till åhörarläktaren. Kongressen kan dock besluta att åhörare inte äger tillträde vid viss frågas behandling. Representanter för press, radio och TV får ett särskilt inpasseringskort. 

3. Ordförande

Kongressen väljer fem ordförande som växelvis leder förhandlingarna. Om tjänstgörande ordförande också är utsedd som kongressombud av sitt förbund och vill delta i debatten ska någon av de övriga leda förhandlingarna. Ordföranden har rätt att lägga förslag till debattens avslutning och föreslå tidsbegränsning för talarna för att få en fråga avslutad. Ett sådant förslag kan även föreslås av
röstberättigade deltagare på kongressen. 

4. Beslutsprotokoll

Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll. Beslut från föregående dag redovisas i ett snabbprotokoll dagen efter. Anmärkningar eller ifrågasättande av beslut kan skriftligen göras till kongressekreterarna före klockan 13.00 för föregående dags beslut. Justering av protokollet behandlas som första punkt på eftermiddagens sammanträde. För sista dagens förhandlingar väljs tre protokollsjusterare.

5. Sekreterare

Kongressen väljer sex sekreterare som svarar för kongressens protokoll.

6. Rösträknare

Kongressen väljer tio rösträknare som ska räkna röster i de fall voteringssystemet inte används samt en rösträkningskommitté bestående av fem ledamöter. 

7. Förslag 

Ordet begärs elektroniskt via iPad, på dessa skrivs även alla yrkanden in (se vidare information för iPad). Vid begäran av ordet kommer namn och den organisation man representerar upp automatiskt. Yrkendena bör lämnas så tidigt som möjligt under kongressen. Alla yrkanden måste läggas från talarstolen för att vara giltiga. Det talade ordet gäller. 

8. Talartid

Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till tre minuter om kongressen inte beslutat annat. Om en talare under diskussionen om en beslutspunkt önskar göra ytterligare inlägg är talartiden begränsad till två minuter. Möjlighet finns även att begära replik. Då är talartiden begränsad till en minut. 

9. Omröstningar 

Alla omröstningar sker öppet med uppvisande av röstkort. Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet om kongressen inte beslutar annat. Personval ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen. Alla slutna omröstningar sker via iPad. Den som vid framställd proposition begär votering eller rösträkning ska uppge sitt namn och den organisation hen representerar. Vid lika röstetal har kongressens tjänstgörande ordförande utslagsröst. 

10. Reservation

En skriftlig reservation ska lämnas inom 30 minuter efter fattat beslut. Reservationen ska undertecknas med namn och organisation. 

11. Permission

Begäran om permission från röstberättigad på kongressen ska lämnas till presidiet i god tid. Beviljad permission meddelas av presidiet och noteras i protokollet. Under permissionen är ombudets iPad låst. När ombudet återkommer efter permissionen ska detta anmälas genom besök hos presidiet som då ser till att ombudet åter kan använda mötessystemet.Permission kommer endast lämnas vid sjukdom eller allvarlig kris i hemmet eller på jobbet där den röstberättigades närvaro är nödvändig. 

12. Redaktionsutskott

Kongressen väljer ett redaktionsutskott som består av åtta ledamöter. Om en fråga inte kan avgöras under kongressbehandlingen, hänskjuts frågan till redaktionsutskottet som har att lägga fram ett nytt utlåtande till kongressen. Redaktionsutskottet lägger också fram förslag till uttalanden till kongressen som därefter fattar beslut.

13. Reseräkningar

Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast den 18 juni klockan 10.00 lämna ombudens uppdragsredovisningar till övre kongressbyrån.

 

Relaterade dokument

Förslag till dag- och arbetsordning (pdf)

Kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner