Facket direkt facketdirekt.nu

LOs sysselsättningspaket
- finanspolitisk satsning på 70 miljarder


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Möta långsiktiga välfärdsbehov

Det finns ett behov av omfattande åtgärder inom ramen för finanspolitiken även kommande år för att arbetslösheten inte ska ligga kvar på de mycket höga nivåer som vi ser i dag.

Behoven av en mer aktiv finanspolitik är dock inte enbart beroende av konjunkturläget utan springer även ur ett långsiktigt behov av att förbättra kommunalt finansierade verksamheter, såsom skolan, och att återskapa inkomsttryggheten inom viktiga försäkringar såsom arbetslöshetsförsäkringen.

LO-ekonomerna menar att det i dagsläget finns ett behov av betydande finanspolitisk stimulans för att mildra den lågkonjunktur vi är inne i och att en sådan politik dessutom kan användas för att möta långsiktiga behov. De långsiktiga behoven handlar framför allt om ökade resurser till kommunal verksamhet, bättre a-kassa, en värdesäkring av hushållens transfereringar samt en högre kvalitet i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det föreslås även ökade bostads- och infrastrukturinvesteringar samt att ROT-avdraget utökas kraftigt, till att även omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar. 

Finanspolitiskt stimulanspaket

För att skapa en reell minskning av arbetslösheten i nuvarande konjunkturläge bedömer LO-ekonomerna att det behövs ett kraftigt finanspolitiskt stimulanspaket.

LO-ekonomerna har räknat på ett paket som skulle innebära en satsning på totalt 70 miljarder. Denna satsning innehåller:

  • 15 miljarder i höjda transfereringar till hushållen, vilket både innefattar högre reala ersättningar samt en indexering av inkomstförsäkringar och bidrag på sikt. 
  • Höjda ersättningar till kommuner och landsting med 30 miljarder för att möta de demografiska behoven och skapa utrymme för en permanent ambitionshöjning i de kommunala verksamheterna.
  • En nivåhöjning av de statliga investeringarna på 10 miljarder per år samt slutligen en temporär stimulans till bostadsbyggande och bostadsinvesteringar på 15 miljarder kronor. 

100 000 nya arbetstillfällen 

En tydlig finanspolitisk stimulans i storleksordningen 70 miljarder kan bidra till en högre sysselsättning med sammantaget cirka 100 000 personer under några års tid. Det skulle i sin tur bidra till att arbetslösheten sjunker med 2 procentenheter. Sluteffekten på den offentliga budgeten blir lägre än den initiala satsningen. Detta beror på att stimulansen innebär att skattebaser ökar och arbetslösheten minskar samt att stimulansen ger positiva följdeffekter på ekonomin.

Mulitiplikatoreffekt

En offentlig stimulans på 70 miljarder kronor medför först genom importläckagen att BNP-effekten blir mindre. När sedan den dynamiska effekten räknas in blir i stället den totala BNP-effekten större och uppgår i dessa beräkningar till 81 miljarder kronor. Detta benämns som en mulitiplikatoreffekt av budgetsatsningen och blir i vår modell 1,2. Det vill säga satsningen fortplantar sig i ekonomin och skapar en effekt på BNP som är 1,2 gånger den ursprungliga stimulansen.

Denna effekt är beroende av storleken på sparläckage och importläckage, samt hur sambandet ser ut mellan BNP-ökningen och investeringar samt privat konsumtion.

Storleksordningarna på multiplikatoreffekterna är mycket osäkra. Det finns en ganska stor mängd litteratur på detta område. En övergripande slutsats är i stora drag att multiplikatoreffekten, det vill säga effekten på BNP, av en utgiftsökning är i storleksordningen 0 till 2,1 gånger satsningen. Effekten av en utgiftsökning är generellt större än effekten av en skattesänkning, som ger –1,5 till 1,4 gånger skattesänkningen.

40 miljarder tillbaka

De dynamiska effekter vi har räknat med påverkar skattebaser och arbetslöshet och får därmed återverkningar på de offentliga finanserna. 70 miljarder i ökade utgifter innebär 40 miljarder tillbaka i form av högre skatteintäkter och lägre utgifter för arbetslösheten. 

Budgetbelastningen blir sålunda cirka 30 miljarder på medellång sikt – det vill säga 40 procent av satsningen. Här har vi dock inte räknat med kostnaden för effekter på statsskulden och därmed ökade räntekostnader för densamma. Med nuvarande ränta är dessa effekter dock begränsade.

 

 

 

Visa tabell
  Antal nya arbetstillfällen, tusental
Transferering till hushåll 15 000
Kommunal konsumtion 52 000
Offentliga investeringar 15 000
Bostadsinvesteringar 26 000