Facket direkt facketdirekt.nu

Motioner och utlåtanden


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Punkt 12. Ekonomi

Inför kongressen 2016 har LOs avgiftskommitté haft till uppgift att utvärdera frågan om förbundens avgift till LO under den kommande kongressperioden. Avgiftskommittén har i sitt arbete även beaktat de kongressmotioner som inkommit och som påverkar kommitténs uppdrag. Under kongressperioden har LOs finanskommitté haft i uppdrag att årligen göra en bedömning av utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och årligen redovisa ett förslag på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap.

Motioner och utlåtanden område 12 (pdf)

Punkt 13. Vårt uppdrag

Ända sedan den dagen då vi började organisera oss i fackföreningar har vi vetat att ju fler vi är desto starkare är vi. En hög organiseringsgrad gör det möjligt för oss att förhandla framgångsrikt till gagn för LO-förbundens medlemmar. Det ger oss även en stark röst i den offentliga debatten vilket även det leder till bättre möjligheter att påverka så att politiska beslut leder till förbättrade livsvillkor för dem vi företräder. 

Motioner och utlåtanden område 13 (pdf)

 

Punkt 14. Våra arbetsplatser

Det fackliga arbetet börjar på arbetsplatsen. Löner, anställnings- och arbetsvillkor existerar inte i en egen värld. De är i hög grad beroende av sin omgivning.Ingen del av samhällsekonomin är av så grundläggande betydelse för utvecklingen av samhällets och medborgarnas välfärd. Genom arbetslivet byggs samhällssolidariteten.

Motioner och utlåtanden område 14 (pdf)

 

 

Punkt 15. Internationella frågor

LO arbetar för en värld där fria och demokratiska fackliga organisationer får växa sig starka och verka fritt.

Vi arbetar för en värld där nationella och internationella regelverk garanterar arbetstagarnas grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter, både i arbetslivet och i samhället. 

Motioner och utlåtanden område 15 (pdf)

 

 

Punkt 16. Facklig-politisk samverkan

I kampen för demokrati och social rättvisa insåg fackföreningsrörelsen att den fackliga vägen inte var nog. Skulle vi tillsammans nå fria val, en välfärdsstat och jämlik fördelning krävdes också politisk kamp. Ur fackföreningsrörelsen bildades det socialdemokratiska arbetarepartiet. 

Motioner och utlåtanden område 16 (pdf)

 

 

Punkt 17. Full sysselsättning

Full sysselsättning är ett av vår tids viktigaste mål. Att vi kommer tillbaka till en situation där så många som möjligt är i arbete igen är centralt för jämlikheten, för jämställdheten och för finansieringen av vår gemensamma välfärd.

För LO innebär full sysselsättning att alla som vill och kan arbeta ska ha ett arbete. Sverige har historiskt sett haft perioder som kan karaktäriseras av full sysselsättning. Men sedan 1990-talskrisen har det varit en avlägsen verklighet. 

Motioner och utlåtanden område 17 (pdf)

Punkt 18. Välfärden

LOs grundläggande välfärdspolitiska utgångspunkt är att var och en av oss ska känna en ekonomisk trygghet även när vi blir sjuka, äldre eller när vi blir föräldrar. En sådan trygghet för alla skapas bäst genom den generella välfärden.

Denna ger en ordentlig riskutjämning över hela medborgarkollektivet, som i praktiken innebär en solidarisk omfördelning av resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade och mellan och under olika perioder i våra liv. 

Motioner och utlåtanden område 18 (pdf)

Punkt 19. Fastställande av rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Underlagsrapporten till LO-kongressen 2016 behandlar några av vår tids stora frågor – sysselsättningen och den växande ojämlikheten. Hur kan jobben bli fler? Hur sätter vi fler i arbete? På högerkanten tycks svaret vara givet. Arbetslösheten beror på för höga löner. Inte sällan hörs rop på sänkta löner. För högern tycks endast finnas en väg framåt – högre löneskillnader, större klasskillnader och fler som inte kan leva på sin lön. I kongressrapporten vill LO visa att det finns en annan väg. En väg som vilar på framtidsoptimism. 

Motioner och utlåtanden område 19 (pdf)