Facket direkt facketdirekt.nu
Kongress 2016

Kongress 2016

Kongressen 2016 LOs 28e ordinarie kongress genomfördes i City Conference Center (Folkets hus) i Stockholm den 17-20 juni 2016. Fyrahundra ombud från hela landet behandlar motioner samt den av styrelsen föreslagna kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

Kopiera länk för delning
Film!

Här kan du se LO-kongressen i efterhand. Välj vilken delsession du vill se genom att klicka på den bilden.

En bit ned på sidan hittar du mer information om kongressen, arbetsordning, dagordning, kongressrapporten, LO-ordförandens linjetal samt uttalanden gjorda av kongressen.

Pressmeddelanden

Förslag till dagordning

 

arbetslag318.jpg

1. Kongressens öppnande

2. Gästerna hälsas, gästernas tal

3. Rapport från fullmaktsgranskningskommittén

4. Antagande av dagordning

5. Antagande av arbetsordning

6. Val av kongressens funktionärer och utskott

a/ fem ordförande
b/ sex sekreterare
c/ tio rösträknare samt fem ledamöter i rösträkningskommittén
d/ tre protokollsjusterare
e/ åtta ledamöter i redaktionsutskott
f/ val till LOs styrelse

7. Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk ersättning

Beslutsunderlag (pdf)

8. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2012–2015

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet

11. Nomineringar och val

12. Vår ekonomi

1/ Avgiftskommitténs rapport
2/ LO-bank. Motion 12.1
3/ Ersättningsregler/Medlemsförmåner. Motionerna 12.2–12.6

Motioner och utlåtanden område 12 (pdf)

13. Vårt uppdrag

1/ Stadgar
2/ Organisationsfrågor. Motionerna 13.1–13.8
3/ Organisering. Motionerna 13.9–13.19
4/ Facklig utbildning och folkbildning. Motionerna 13.20–13.38
5/ Gränsdragning. Motionerna 13.39–13.41

Motioner och utlåtanden område 13 (pdf)

14. Våra arbetsplatser

Motionerna 14.1–14.2
1/ Kollektivavtal och lagar. Motionerna 14.3–14.24
2/ Anställningsformer. Motionerna 14.25–14.33
3/ Arbetstidsfrågor. Motionerna 14.34–14.61
4/ Arbetsmiljö. Motionerna 14.62–14.76
5/ Avtalsförsäkringar. Motionerna 14.77–14.101
6/ Avtalspension. Motionerna 14.102–14.114
7/ Bemanning. Motionerna 14.115–14.122

Motioner och utlåtanden område 14 (pdf)

15. Internationella frågor

Motionerna 15.1–15.9

Motioner och utlåtanden område 15 (pdf)

16. Facklig-politisk samverkan

Motionerna 16.1–16.6

Motioner och utlåtanden område 16 (pdf)

17. Full sysselsättning

1/ Ekonomisk politik. Motionerna 17.1–17.6
1. Skatter. Motionerna 17.7–17.19

2/ Lönebildning och lönepolitik. Motionerna 17.20–17.25

3/ Arbetsmarknadspolitik. Motionerna 17.26–17.28
1. Arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna 17.29–17.42
2. Arbetsförmedlingens roll – förmedling och matchning. Motionerna 17.43–17.44
3. Arbetsplatsförlagda insatser. Motionerna 17.45–17.52

4/ Utbildningspolitik. Motionerna 17.53–17.57

5/ Näringspolitik. Motionerna 17.58–17.64
1. Infrastruktur. Motionerna 17.65–17.67
2. Bostäder. Motionerna 17.68–17.74
3. Innovationer och forskning. Motionerna 17.75–17.76
4. Klimat-, miljö- och energipolitik. Motionerna 17.77–17.81

6/ Migration. Motionerna 17.82–17.85

Motioner och utlåtanden område 17 (pdf)

18. Välfärden

Motionerna 18.1–18.2
1/ Socialförsäkringssystemet. Motionerna 18.3–18.9
2/ Sjukförsäkring. Motionerna 18.10–18.15
3/ Pensioner. Motionerna 18.16–18.22
4/ Arbetsskadeförsäkringar. Motionerna 18.23–18.25
5/ Offentligfinansierad sjukvård. Motionerna 18.26–18.38

Motioner och utlåtanden område 18 (pdf)

19. Fastställande av rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Motion 19.1

Motioner och utlåtanden område 19 (pdf)

20. Arvoden för revisorer

21. Tid för nästa kongress

22. Kongressens avslutning

 

Relaterade dokument

Förslag till dag- och arbetsordning (pdf)

Kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Förslag till arbetsordning

1. Kongressens arbetstider

Kongressen öppnar klockan 12.00 den 17 juni i City Conference Center (före detta Folkets Hus) i Stockholm. Inregistrering sker från klockan 10.00. Kongressen avslutas senast klockan 16.00 den 20 juni.

Kongressen håller sina förhandlingar mellan klockan 09.00 och 13.00 samt mellan klockan 14.30 och 18.00. Kvällsplenum hålls lördagen den 18 juni och avslutas senast klockan 02.00. Kongressen kan dock fatta beslut om andra sammanträdestider. 

2. Kongressens offentlighet

Kongressen är offentlig och intresserade anmäler sig som åhörare via www.lo.se och har därmed tillträde till åhörarläktaren. Kongressen kan dock besluta att åhörare inte äger tillträde vid viss frågas behandling. Representanter för press, radio och TV får ett särskilt inpasseringskort. 

3. Ordförande

Kongressen väljer fem ordförande som växelvis leder förhandlingarna. Om tjänstgörande ordförande också är utsedd som kongressombud av sitt förbund och vill delta i debatten ska någon av de övriga leda förhandlingarna. Ordföranden har rätt att lägga förslag till debattens avslutning och föreslå tidsbegränsning för talarna för att få en fråga avslutad. Ett sådant förslag kan även föreslås av
röstberättigade deltagare på kongressen. 

4. Beslutsprotokoll

Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll. Beslut från föregående dag redovisas i ett snabbprotokoll dagen efter. Anmärkningar eller ifrågasättande av beslut kan skriftligen göras till kongressekreterarna före klockan 13.00 för föregående dags beslut. Justering av protokollet behandlas som första punkt på eftermiddagens sammanträde. För sista dagens förhandlingar väljs tre protokollsjusterare.

5. Sekreterare

Kongressen väljer sex sekreterare som svarar för kongressens protokoll.

6. Rösträknare

Kongressen väljer tio rösträknare som ska räkna röster i de fall voteringssystemet inte används samt en rösträkningskommitté bestående av fem ledamöter. 

7. Förslag 

Ordet begärs elektroniskt via iPad, på dessa skrivs även alla yrkanden in (se vidare information för iPad). Vid begäran av ordet kommer namn och den organisation man representerar upp automatiskt. Yrkendena bör lämnas så tidigt som möjligt under kongressen. Alla yrkanden måste läggas från talarstolen för att vara giltiga. Det talade ordet gäller. 

8. Talartid

Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till tre minuter om kongressen inte beslutat annat. Om en talare under diskussionen om en beslutspunkt önskar göra ytterligare inlägg är talartiden begränsad till två minuter. Möjlighet finns även att begära replik. Då är talartiden begränsad till en minut. 

9. Omröstningar 

Alla omröstningar sker öppet med uppvisande av röstkort. Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet om kongressen inte beslutar annat. Personval ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen. Alla slutna omröstningar sker via iPad. Den som vid framställd proposition begär votering eller rösträkning ska uppge sitt namn och den organisation hen representerar. Vid lika röstetal har kongressens tjänstgörande ordförande utslagsröst. 

10. Reservation

En skriftlig reservation ska lämnas inom 30 minuter efter fattat beslut. Reservationen ska undertecknas med namn och organisation. 

11. Permission

Begäran om permission från röstberättigad på kongressen ska lämnas till presidiet i god tid. Beviljad permission meddelas av presidiet och noteras i protokollet. Under permissionen är ombudets iPad låst. När ombudet återkommer efter permissionen ska detta anmälas genom besök hos presidiet som då ser till att ombudet åter kan använda mötessystemet.Permission kommer endast lämnas vid sjukdom eller allvarlig kris i hemmet eller på jobbet där den röstberättigades närvaro är nödvändig. 

12. Redaktionsutskott

Kongressen väljer ett redaktionsutskott som består av åtta ledamöter. Om en fråga inte kan avgöras under kongressbehandlingen, hänskjuts frågan till redaktionsutskottet som har att lägga fram ett nytt utlåtande till kongressen. Redaktionsutskottet lägger också fram förslag till uttalanden till kongressen som därefter fattar beslut.

13. Reseräkningar

Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast den 18 juni klockan 10.00 lämna ombudens uppdragsredovisningar till övre kongressbyrån.

 

Relaterade dokument

Förslag till dag- och arbetsordning (pdf)

Kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Motioner och utlåtanden

Punkt 12. Ekonomi

Inför kongressen 2016 har LOs avgiftskommitté haft till uppgift att utvärdera frågan om förbundens avgift till LO under den kommande kongressperioden. Avgiftskommittén har i sitt arbete även beaktat de kongressmotioner som inkommit och som påverkar kommitténs uppdrag. Under kongressperioden har LOs finanskommitté haft i uppdrag att årligen göra en bedömning av utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och årligen redovisa ett förslag på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap.

Motioner och utlåtanden område 12 (pdf)

Punkt 13. Vårt uppdrag

Ända sedan den dagen då vi började organisera oss i fackföreningar har vi vetat att ju fler vi är desto starkare är vi. En hög organiseringsgrad gör det möjligt för oss att förhandla framgångsrikt till gagn för LO-förbundens medlemmar. Det ger oss även en stark röst i den offentliga debatten vilket även det leder till bättre möjligheter att påverka så att politiska beslut leder till förbättrade livsvillkor för dem vi företräder. 

Motioner och utlåtanden område 13 (pdf)

 

Punkt 14. Våra arbetsplatser

Det fackliga arbetet börjar på arbetsplatsen. Löner, anställnings- och arbetsvillkor existerar inte i en egen värld. De är i hög grad beroende av sin omgivning.Ingen del av samhällsekonomin är av så grundläggande betydelse för utvecklingen av samhällets och medborgarnas välfärd. Genom arbetslivet byggs samhällssolidariteten.

Motioner och utlåtanden område 14 (pdf)

 

 

Punkt 15. Internationella frågor

LO arbetar för en värld där fria och demokratiska fackliga organisationer får växa sig starka och verka fritt.

Vi arbetar för en värld där nationella och internationella regelverk garanterar arbetstagarnas grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter, både i arbetslivet och i samhället. 

Motioner och utlåtanden område 15 (pdf)

 

 

Punkt 16. Facklig-politisk samverkan

I kampen för demokrati och social rättvisa insåg fackföreningsrörelsen att den fackliga vägen inte var nog. Skulle vi tillsammans nå fria val, en välfärdsstat och jämlik fördelning krävdes också politisk kamp. Ur fackföreningsrörelsen bildades det socialdemokratiska arbetarepartiet. 

Motioner och utlåtanden område 16 (pdf)

 

 

Punkt 17. Full sysselsättning

Full sysselsättning är ett av vår tids viktigaste mål. Att vi kommer tillbaka till en situation där så många som möjligt är i arbete igen är centralt för jämlikheten, för jämställdheten och för finansieringen av vår gemensamma välfärd.

För LO innebär full sysselsättning att alla som vill och kan arbeta ska ha ett arbete. Sverige har historiskt sett haft perioder som kan karaktäriseras av full sysselsättning. Men sedan 1990-talskrisen har det varit en avlägsen verklighet. 

Motioner och utlåtanden område 17 (pdf)

Punkt 18. Välfärden

LOs grundläggande välfärdspolitiska utgångspunkt är att var och en av oss ska känna en ekonomisk trygghet även när vi blir sjuka, äldre eller när vi blir föräldrar. En sådan trygghet för alla skapas bäst genom den generella välfärden.

Denna ger en ordentlig riskutjämning över hela medborgarkollektivet, som i praktiken innebär en solidarisk omfördelning av resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade och mellan och under olika perioder i våra liv. 

Motioner och utlåtanden område 18 (pdf)

Punkt 19. Fastställande av rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Underlagsrapporten till LO-kongressen 2016 behandlar några av vår tids stora frågor – sysselsättningen och den växande ojämlikheten. Hur kan jobben bli fler? Hur sätter vi fler i arbete? På högerkanten tycks svaret vara givet. Arbetslösheten beror på för höga löner. Inte sällan hörs rop på sänkta löner. För högern tycks endast finnas en väg framåt – högre löneskillnader, större klasskillnader och fler som inte kan leva på sin lön. I kongressrapporten vill LO visa att det finns en annan väg. En väg som vilar på framtidsoptimism. 

Motioner och utlåtanden område 19 (pdf)

Kongressrapporten

Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Sverige har sedan 1990-talet lidit av hög arbetslöshet och har i dag vad som måste beskrivas som massarbetslöshet. Det är uppenbart att den förda ekonomiska politiken inte längre klarar att uppnå full sysselsättning. Det går inte heller att återgå till den politik som dominerade innan 1990-talet.

Vad Sverige behöver är därför en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Det är bakgrunden till att LO-kongressen 2012 beslutade att inleda projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Detta arbete är nu färdigt och har bland annat resulterat i 24 underlagsrapporter och ett gediget utredningsmaterial. Slutprodukten är kongressrapporten Full sysselsättning och rättvisare löner som kommer att behandlas av LO-kongressen 17-20 juni 2016.

Om kongressen

Behandling av kongressrapport och motioner

Den 17 till 20 juni håller LO sin 28e kongress, i City Conference Center i Stockholm (fd Folkets Hus). De 300 ombuden från LOs 14 medlemsförbund, LOs representantskap och LOs styrelse samlas för att gemensamt ta ställning till de 308 motioner som kommit in från förbunden.

Ombuden ska också behandla förslagen i LOs stora kongressrapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

Kongresstema - Investera för jämlikhet

De flesta i Sverige vill ha ett jämlikt samhälle. Vi vill inte se stora klyftor som gör att vissa människor har förmåner och möjligheter som är utom räckhåll för andra. Alla ska ha samma chans att förverkliga sina drömmar och leva ett bra liv.

Men Sverige blir allt mindre jämlikt. 

Sverige är ett av de OECD-länder där klyftorna ökat snabbast. I de årliga mätningar LO gör av skillnaden mellan maktelitens löner och LO-medlemmarnas är skillnaderna de största i modern tid. Vi är inte längre världens mest jämlika land. 

Det är dags att vända utvecklingen. Kongressen blir ett viktigt avstamp för LOs kamp för ökad jämlikhet. 

Högsta beslutande organ

Kongressen är LOs högsta beslutande organ och har som uppgift att bestämma riktlinjerna för organisationens framtida arbete. Kongresserna sker vart fjärde år.

 

Program

 

Fredag 17 juni

10.00 Registreringen öppnar
12.00 Öppningsspel
13.30 Kongressöppning

14.00 Gästerna hälsas välkommen

  • Philip Botström, SSU
  • Sharan Burrow, IFS
  • Eva Nordmark, TCO och Göran Arrius, Saco
  • Houcine Abbassi, fredspristagare

14.45 Dagordningspunkt 3-11
Rapport från fullmaktskommittén
Antagande av arbetsordning
Val av funktionärer
Val av nya styrelseledamöter
Traktamente och annan ekonomi
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet
Information om nomineringar och val

16.00 Dagordningspunkt 16 Facklig-politisk samverkan
18.00 Ajournering

Lördag 18 juni

09.00 Dagordningspunkt 13 Vårt uppdrag
Dagordningspunkt 12 Vår ekonomi
12.45 Val av ordförande
13.30 Lunch
15.00 Dagordningspunkt 14 Våra arbetsplatser
16.00 Val av förste och andre vice ordförande
17.45 Val av avtalssekreterare
18.00 Paus
19.00 Fortsättning Dagordningspunkt 14 Våra arbetsplatser
21.15 Dagordningspunkt 18 Välfärden

Söndag 19 juni

09.00 Dagordningspunkt 15 Internationella frågor
11.00 Val av styrelse
11.15 Dagordningspunkt 17 Full sysselsättning
13.30 Lunch
14.30 Utdelning av LOs kulturpris
15.45 Val av styrelsesuppleanter
16.00 Tal av LOs ordförande
17.00 Ajournering
18.30 Kongressfest på Stockholm Waterfront

Måndag 20 juni

09.00 Tal av Statsminister Stefan Löfven
09.30 Val av revisorer och revisorssuppleanter. Val av valberedning.
Fortsättning Dagordningspunkt 17 Full sysselsättning. Fastställande av kongressrapporten ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”
13.30 Paus
14.30 Dagordningspunkt 20-21
15.30 Kongressavslutning
16.00 Avslut

Uttalande angående TTIP

 

Uttalande angående TTIP

Medlemmar på SSABSvensk fackföreningsrörelse har och har alltid haft en positiv grundsyn på öppenhet och frihandel. LO är övertygad att Sverige, som är ett litet exportberoende land, vinner på minskade hinder för handel och investeringar. LO menar att ökad handel mellan EU och USA är av godo för svensk ekonomi och våra medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier, främjar nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen i verksamheter med bärkraft.

Därför välkomnar vi förhandlingarna om TTIP, ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Men LO har också ställt krav på förhandlingarna. Vi vill vara en konstruktiv part för att påverka förhandlingarna och därmed slutresultatet. TTIP måste slå vakt om arbetstagares rättigheter, politikens manöverutrymme och demokratiskt fattade beslut.

Alla kommande handels- och investeringsavtal, såväl TTIP som CETA (avtalet mellan EU och Kanada) m.fl. måste vila på följande principer;

  • Avtalen måste innehålla garantier för mänskliga fri- och rättigheter. Regler om skydd för arbetstagare ska aldrig kunna anses utgöra handelshinder. De får inte påverka regler om skydd för arbetstagare i nationella lagar, andra författningar och kollektivavtal eller de kollektiva fackliga rättigheterna såsom föreningsrätt, förhandlingsrätt och rätten att vidta stridsåtgärder. 
  • Avtalen får inte påverka det politiska handlingsutrymmet när det gäller grundläggande nationella politiska frågor. Det innebär att avtalen inte kan inskränka staternas beslut i frågor som hur samhällsservicen ska organiseras, vad som ska drivas av samhället i egen regi, vad som ska utföras av statliga monopol, välfärdssystemens utformning och liknande. 
  • Avtalen får inte heller inskränka det politiska handlingsutrymmet vid upphandlingar när det gäller att ställa krav på exempelvis arbets- och anställningsvillkor. 
  • Om avtalen har en tvistelösningsmekanism mellan stater och investerare är det ett absolut krav att det inte inskränker staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna. LO kommer aldrig att ställa sig bakom ett investeringsskydd som hotar demokratin och mänskliga rättigheter och som sätter företagens kortsiktiga vinstintressen före arbetsrätt och miljöhänsyn.

På LO kongressen tar vi nu avstamp för fortsatt påverkansarbete för att internationella handels- och investeringsavtal ska stå på arbetstagarnas och demokratins sida. Vi har arbete framför oss!

Uttalande angående fackliga rättigheter i Hong Kong

 

Stöd kampen för demokrati och fackliga rättigheter i Hong Kong

BygghjälmStorbritannien överlämnade Hong Kong till fastlandskina 1997. Trots löften om ”ett land, två system” vid överlämnandet 1997, lever Hong Kongborna i stor osäkerhet när det gäller den framtida politiska utvecklingen.

Det rådande systemet utsätts för press från den kinesiska regeringen. I parlamentet är hälften av ledamöterna utsedda i demokratiska val. Den andra hälften, såväl som regeringschefen, utses med starkt inflytande från regeringen i Peking. Detta fick Hong Kongborna att resa sig i ett motstånd i den så kallade Umbrella Revolution. Mellan den 26 september och 15 december 2014 deltog fler än 100 000 personer i fredliga demonstrationer på olika platser i Hong Kong.

Den tydligaste rösten för demokrati och fackliga rättigheter är den fria fackföreningen Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) och det nybildade Labour Party.

I fjol frihetsberövades fem bokhandlare som förlägger och säljer Kinakritisk litteratur. En av dessa var den svenske medborgaren Gui Minhai som fortfarande är fängslad i Kina. HKCTU och Labour Party har engagerat sig i denna sak. Flera demonstrationer har genomförts i Hong Kong med fler än 8000 deltagare.

Samtidigt har läget försvårats för aktivister som jobbar för arbetstagares rättigheter på det kinesiska fastlandet. De utsätts för ett allt hårdare förtryck och ledande företrädare har gripits.

HKCTU har som Kinas enda fria fackförening en nyckelroll i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter genom det omfattande fackliga arbetet i Hong Kong.

LO-kongressen uttalar sitt starka stöd till HKCTU i deras kamp för demokrati, mänskliga och fackliga rättigheter i Hong Kong.

Kongressnyheter

LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE - BARNHUSGATAN 18, 105 53 STOCKHOLM - TEL 08-796 25 00 - FAX 08-796 25 17 - E-POST INFO@LO.SE - ORG. NR. 802001-9769