Facket direkt facketdirekt.nu

Uttalande angående TTIP

Internationellt LO-kongressen gjorde måndagen den 20 juni ett uttalande angående frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Uttalande angående TTIP

Medlemmar på SSABSvensk fackföreningsrörelse har och har alltid haft en positiv grundsyn på öppenhet och frihandel. LO är övertygad att Sverige, som är ett litet exportberoende land, vinner på minskade hinder för handel och investeringar. LO menar att ökad handel mellan EU och USA är av godo för svensk ekonomi och våra medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier, främjar nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen i verksamheter med bärkraft.

Därför välkomnar vi förhandlingarna om TTIP, ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Men LO har också ställt krav på förhandlingarna. Vi vill vara en konstruktiv part för att påverka förhandlingarna och därmed slutresultatet. TTIP måste slå vakt om arbetstagares rättigheter, politikens manöverutrymme och demokratiskt fattade beslut.

Alla kommande handels- och investeringsavtal, såväl TTIP som CETA (avtalet mellan EU och Kanada) m.fl. måste vila på följande principer;

  • Avtalen måste innehålla garantier för mänskliga fri- och rättigheter. Regler om skydd för arbetstagare ska aldrig kunna anses utgöra handelshinder. De får inte påverka regler om skydd för arbetstagare i nationella lagar, andra författningar och kollektivavtal eller de kollektiva fackliga rättigheterna såsom föreningsrätt, förhandlingsrätt och rätten att vidta stridsåtgärder. 
  • Avtalen får inte påverka det politiska handlingsutrymmet när det gäller grundläggande nationella politiska frågor. Det innebär att avtalen inte kan inskränka staternas beslut i frågor som hur samhällsservicen ska organiseras, vad som ska drivas av samhället i egen regi, vad som ska utföras av statliga monopol, välfärdssystemens utformning och liknande. 
  • Avtalen får inte heller inskränka det politiska handlingsutrymmet vid upphandlingar när det gäller att ställa krav på exempelvis arbets- och anställningsvillkor. 
  • Om avtalen har en tvistelösningsmekanism mellan stater och investerare är det ett absolut krav att det inte inskränker staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna. LO kommer aldrig att ställa sig bakom ett investeringsskydd som hotar demokratin och mänskliga rättigheter och som sätter företagens kortsiktiga vinstintressen före arbetsrätt och miljöhänsyn.

På LO kongressen tar vi nu avstamp för fortsatt påverkansarbete för att internationella handels- och investeringsavtal ska stå på arbetstagarnas och demokratins sida. Vi har arbete framför oss!