Facket Direkt

Våren 2017

Organisationsfrågor Onsdag den 17 maj sammanträder LOs representantskap på ABF Stockholm. Gästtalare är finansminister Magdalena Andersson (S).

Publicerad
Uppdaterad

Dagordning

Representantskapet startar kl. 10.00 onsdag den 17 maj. Följande dagordning föreslås:

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2016
10. Revisionsberättelse för 2016
11. LOs Minnesfonds årsredovisning 2016
12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
13. Gästen har ordet
14. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
15. Val av auktoriserad revisor
16. Motionsbehandling
17. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
18. Övriga frågor
19. Avslutning

Representantskapet sänds direkt i LO Play