Facket direkt facketdirekt.nu

LOs representantskap våren 2019

Publicerades den

Längd: 1 tim 21 min

Område: Organisationsfrågor

Kopiera länk för delning

Onsdag den 15 maj sammanträdde LOs representantskap på ABF Stockholm. LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson inledde med en påminnelse om skotten i Ådalen.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Landsorganisationens årsredovisning, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport 2018
10. Revisionsberättelse för 2018
11. LOs Minnesfonds årsredovisning 2018
12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
13. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
14. Fyllnadsval
15. Val av auktoriserad revisor
16. Motionsbehandling
17. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
18. Övriga frågor
19. Avslutning