Facket Direkt

Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Ekonomi Ett omfattande LO-projekt har fått i uppdrag att utveckla LOs sysselsättningspolitik. Projektet ska resultera i ett antal underlagsrapporter och en slutrapport till kongressen år 2016. Strävan är att pressa tillbaka arbetslösheten och nå en större samsyn kring lönepolitiken inom LO.

Publicerad
Uppdaterad
LO-projektet handlar om att pressa tillbaka arbetslösheten och utveckla LOs lönepolitik
Foto: Lars Forsstedt

Massarbetslöshet

Mer än 20 år har förflutit sedan krisen i början på 1990-talet och vi har fortfarande inte lyckats pressa tillbaka arbetslösheten till de nivåer vi hade tidigare. Sverige har i dag vad som måste beskrivas som massarbetslöshet. Detta har bidragit till en ökad ojämlikhet, med ökande skillnader mellan klass och kön.

Full sysselsättning och rättvisa löner

Den nuvarande ekonomiska politiken fungerar inte för att uppnå full sysselsättning i bemärkelsen låg arbetslöshet och hög sysselsättningsgrad. Det går heller inte att återgå till den politik som dominerade innan 90-talet. Vad Sverige behöver är en ny politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi.

Modernisering

Om det är några som historiskt har visat att man kan lösa viktiga framtidsfrågor genom att lägga grunden för ny ekonomisk politik så är det LO. Det var vi som en gång i tiden visade vägen för den modernisering som den så kallade Rehn-Meidnermodellen innebar. Nu ska vi göra det igen.

Kongressrapport 2016

Läs kongressrapporten här

Beställ rapporten här

Det är bakgrunden till att LO-kongressen 2012 beslutade att nästa kongressrapport ska handla om hur Sverige ska bli ett land med full sysselsättning samt om hur den solidariska lönepolitiken ska moderniseras.

Arbetet ska bedrivas i form av ett projekt som bland annat ska analysera följande frågor:

  • Hur ser en modern arbetslinje ut? Hur behöver arbetsmarknads- och utbildningspolitiken utformas för att understödja och rusta arbetskraften?
  • Hur ska ett bättre fundament för lönesamordning på svensk arbetsmarknad byggas? Hur kan en mer rättvis fördelning av inkomsterna åstadkommas?
  • Hur kan välfärdsstaten bidra till arbetslinjen? Här innefattas såväl välfärdstjänster som försäkringar.
  • Hur ska näringspolitiken förstärkas? Vilken bör statens roll vara när det gäller exempelvis infrastruktursatsningar, bostäder och regionalpolitik?
  • Hur kan en omställning till ett hållbart samhälle bidra till full sysselsättning?
  • Hur kan stabiliseringspolitik, dvs. finans- och penningpolitik, bidra till full sysselsättning? Hur bör regleringen av finansiella marknader förändras?
  • Hur påverkar omvärlden Sverige? LOs uppgift förutsätter ett gränsöverskridande fackligt arbete. Projektet ska därför ha ett tydligt internationellt perspektiv.

Sysselsättningspolitik och lönepolitik

Projektet ska bidra till att sysselsättningspolitiken utvecklas i linje med LOs framtidsvision och önskade samhällsmodell. Samtidigt ska en större samsyn nås mellan förbunden kring en utvecklad gemensam lönepolitik. Vidare ska den solidariska lönepolitikens betydelse för fackföreningsrörelsen belysas från grunden.

Projektet ska resultera i ett antal underlagsrapporter och en slutrapport till kongressen.

Sekretariat

Arbetet organiseras i ett sekretariat och samordnas av projektledaren Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom. Ytterligare projektledare är Claes-Mikael Jonsson, LO-jurist samt ekonomerna Agneta Berge och Sebastian de Toro. Projektet kommer att ha en referensgrupp med representanter från LO-förbunden och har också engagerat en extern referensgrupp med forskare och utredare utanför LO.