Facket Direkt

Fler enkla jobb

Kollektivavtal En spridd uppfattning är att andelen enkla jobb minskar i Sverige. Samtidigt rapporterar medlemmar i LOs förbund om återgång till det löpande bandet, om ökad specialisering och om utarmning av arbetsuppgifter.

Publicerad
Uppdaterad

Enkla jobb skapar lägre värden

Oron för enkla jobb bygger på erfarenhet. Med enklare arbetsuppgifter följer vanligen sämre arbetsmiljö, lägre lön, mer visstidsanställning och över huvud taget sämre villkor.

Förklaringen ligger dels i att enkla jobb oftast skapar lägre värden, dels att konkurrensen är större om enkla jobb eftersom man lättare kan bli ersatt. Enklare arbetsuppgifter kan emellertid innebära specialisering eller vara en följd av en teknikutveckling som ger högre effektivitet. Där finns större möjligheter att få en god lön och en bra arbetsmiljö.

Sociala och tekniska förändringar

På sikt når ofta produktiviteten i enkla arbetsuppgifter ett tak. En människa kan inte förbättra sin arbetsteknik, höja sitt arbetstempo och korta pauserna hur mycket som helst. För att förstå hur innehållet i olika arbeten förändras måste hänsyn tas till sociala och tekniska förändringar i samhället.

Sociala förändringar omfattar bland annat politik och ekonomi, efterfrågan av varor/tjänster samt hur väl löntagarna förmår hävda sina intressen. Dessa förändringar kan utvidga, krympa och skapa nya yrken samt ändra kompetenskraven i existerande yrken. Förändringarna påverkar även kraven på prestation, arbetade tider och längden på anställningskontrakt.

Ett arbete kan uppgraderas till att innehålla fler eller svårare arbetsmoment, till exempel inom industri eller fackhandel, när tekniska apparater blir mer komplicerade. Arbetet kan också nedgraderas till att innehålla färre eller enklare arbetsmoment, till exempel att enbart montera några få komponenter.

Upprepa samma arbetsmoment

Andelen arbetare som anger att de har för enkla arbetsuppgifter har ökat betydligt sedan början av 1990-talet. Även bland lägre tjänstemän finns en ökande andel som anger att de har för enkla arbetsuppgifter.

Det är främst bland kvinnliga arbetare inom sektorn privat service (handel, transport, hotell & restaurang, fastighetsskötsel) och industrin som andelen med för enkla arbetsuppgifter ökat. Men även män i privat service upplever att arbetsuppgifterna är enkla ökar.

Att ofta upprepa samma arbetsmoment är ett kännetecken på att en arbetsuppgift är enkel. Cirka tio procent större andel av arbetare såväl som tjänstemän år 2009 har ett upprepande arbete jämfört med 1991.

Makten över arbetet

Ett enklare arbete innebär ofta att den anställde inte kan bestämma när olika arbetsuppgifter i jobbet ska göras. Bland kvinnliga arbetare finns en stadig ökning av andelen som inte kan bestämma när olika arbetsuppgifter görs, från 57 procent år 1991 till 69 procent år 2009.

En mindre ökning finns även bland kvinnliga lägre tjänstemän och manliga arbetare. Bland kvinnliga högre tjänstemän finns en minskning av andelen som inte kan bestämma när olika arbetsuppgifter görs.