Facket Direkt

Social offentlig upphandling

Vita jobb är ett upphandlingsverktyg för kommuner som vill säkra goda sociala villkor i samband med att de upphandlar tjänster. Modellen kan dock också användas av stat, landsting och offentligt ägda företag.

Publicerad
Uppdaterad
Kvinna vid lastbil
Foto: Lars Forsstedt

Vita jobb - en modell för social offentlig upphandling

Modellen handlar om att utforma upphandlingsunderlag så att privata företag, som utför skattefinansierade uppdrag, måste erbjuda sina anställda villkor i enlighet med gällande kollektivavtal.
Underlaget är så utformat att det ryms inom EUs upphandlingsdirektiv och LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Modellen kan också tillämpas på reglerna i Lagen om Valfrihet, LOV.

Modellen bygger på fyra grundläggande krav som alla anbudsgivande företag måste underordna sig.

  • Företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor utifrån de begränsningar som Lavallagen anger. Det innebär att företagen ska betala avtalets minimilöner och i övrigt tillämpa de avtalsregler som offentliga upphandlare har laglig rätt att ställa krav på. Modellen ger också utrymme för krav på att företagen ska anställa en viss mängd långtidsarbetslösa eller arbetshandikappade. Svartarbete är uttryckligen förbjudet.
  • Huvudentreprenörer ansvarar för att eventuella underentreprenörer följer samma regelverk.
  • Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt eventuellt skadeståndsanspråk. 
  • Företagen som får uppdrag förbinder sig att visa relevanta handlingar för de kontrollanter som kommunen väljer att anlita. Även underentreprenörer kan kontrolleras.

Kontrollerna kan utföras av fackliga företrädare från de fackförbund som tecknat avtal för den aktuella branschen, om upphandlaren så önskar. De fackliga företrädarna ställer upp gratis och omfattas under uppdraget av samma regler som offentliga tjänstemän.

Malmö har börjat tillämpa modellen fullt ut.