Facket Direkt

Direktupphandlingar

När det gäller mindre så kallade direktupphandlingar, som uppgår till högst 285 000 kronor, kan man tillämpa Vita jobb-modellen, men eftersom arbetet är relativt komplicerat är det knappast rimligt.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Företag med kollektivavtal

Vid direktupphandlingar har också kommunerna större valfrihet att välja vilka leverantörer som helst och kan då anlita företag med kollektivavtal utan komplicerade upphandlingsförfaranden. Enligt Konkurrensverket är det dock osäkert om man får ställa specifika krav på att leverantörerna har svenska kollektivavtal. Saken är inte rättsligt prövad och avgörs om direktupphandlingar ska ses som en strikt nationell angelägenhet eller som en del i EU-rätten där regler om fri rörlighet och ickediskriminering påverkar utslaget.

Höjt takbelopp

Enligt förslag från upphandlingsutredningen ska dock takbeloppet vid direktupphandlingar av varor och tjänster höjas till 600 000 kronor och till 1,2 miljoner kronor för byggentreprenader. I LUF vill man höja gränserna till 1,0 miljon kronor respektive 1,6 miljoner kronor. Det gör det angeläget att reda ut vad som egentligen gäller.

I reglerna som styr större upphandlingar framgår det däremot klart att offentliga upphandlare inte kan ställa krav på att tjänsteleverantörer ska omfattas av svenska kollektivavtal. Det kravet strider mot EU-rätten.

Kollektivavtalets minimiregler

Däremot säger såväl Lavaldomen som EUs utstationeringsdirektiv att gästande arbetare ska avlönas i enlighet med de regler som gäller i arbetslandet. Lavaldomen innebar dock att utstationeringsdirektivet förvandlades från ett regelverk som gav stöd för krav på nationella kollektivavtal, till ett regelverk som öppnar för krav på kollektivavtalets minimiregler.

I den svenska Lavallagen har det kravet preciserats så att fackförbunden enbart kan kräva att gästande företag betalar i enlighet med avtalets ”kärna”, alltså enbart vissa/reducerade delar av kollektivavtalet. Den kärnan innehåller, vid sidan av minimilönerna exempelvis ob- och övertidsersättningar, arbetstidsregler och traktamentsbestämmelser.

Försäkringar och förhandlingsordningar

Däremot ingår exempelvis inte sådant som försäkringar och förhandlingsordningar. Upphandlare kan dock ställa krav på att arbetsgivarna följer de lagstadgade reglerna i exempelvis arbetsmiljölagen, semesterlagen och föräldraledighetslagen.

Det utrymme som finns för facken att begära, men i praktiken inte kan ta strid för, anger också det utrymme som offentliga upphandlare kan använda sig av.