Facket Direkt

EU-rätt ger utrymme för sociala krav

EU-rätten ger utrymme för att ställa krav på anständiga anställningsvillkor. Vita jobb bygger på att man använder reglerna i de särskilda kontraktsvillkor som finns i upphandlingsdirektivet och i LOU.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Främja jämställdhet mellan könen

I LOU från 2008 anges uttryckligen att det är tillåtet att ställa krav på social hänsyn som särskilt, tillkommande, kontraktsvillkor. Enligt propositionen kan sådana villkor handla om att:

  • anlita arbetslösa,
  • främja jämställdhet mellan könen,
  • följa bestämmelserna i ILOs grundläggande konventioner,
  • motverka diskriminering,
  • ställa krav på arbets- och anställningsvillkor.

ILO 94

Punkten som rör ILO-konventioner syftar i första hand på ILO 94 som förbjuder som förbjuder social dumpning i samband med offentlig upphandling. Konventionen kom till redan 1949 men har inte ratificerats av Sverige. När frågan behandlades av riksdagen på 1950-talet ansågs kraven på kollektivavtal så självklara att de inte behövdes några särskilda regler. Även SAF och LO var helt överens om den saken.

Rätten att ställa krav på arbets- och anställningsvillkor preciseras enligt följande i 6 kap12§ i LOU:

”En upphandlande myndighet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka organ som kan lämna en anbudssökande eller anbudsgivare information om de bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla vid de tjänster eller byggentreprenader som skall omfattas av kontraktet.

Om den upphandlande myndigheten lämnar sådana upplysningar avseende arbetarskydd och arbetsvillkor, skall den begära att anbudssökande eller anbudsgivare bekräftar att hänsyn har tagits till bestämmelserna om sådana villkor vid utformningen av anbudet.”

Förutsättning för att få lägga anbud

Vita jobb-modellen utgår i första hand från rätten att ställa krav på arbets- och anställningsvillkor. Det innebär att de särskilda kontraktsvillkoren formuleras som en förutsättning för att företag över huvud taget ska få lägga anbud. Det finns alltså inga parametrar där de kraven vägs mot andra krav som exempelvis pris- eller miljöaspekter. De sociala kraven ska helt enkelt tillämpas.

Det noggranna arbetet med upphandlingsunderlagen blir särskilt viktigt i större upphandlingar som fullt ut omfattas av EUs upphandlingsregler och där upphandlingarna ska utannonseras och öppna för konkurrens mellan alla intresserade EU-företag.