Fråga facket Fråga facket

Inriktning för framtida lokal och regional tvärfacklig verksamhet

Förutsättningarna för att bedriva den lokala och regionala tvärfackliga verksamheten förändras kontinuerligt. LO-kongressen 2004 fattade beslut i enlighet med kongressrapporten Medlem 2010 att se över distriktens administration, bemanning och geografiska områden. Ett arbete som sedan redovisades på LO-kongressen 2008.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Beslutsunderlag till LOs 27e ordinarie kongress 2012

Därefter har såväl externa som interna faktorer påverkat den lokala och regionala tvärfackliga verksamhetens förutsättningar. Det handlar bland annat om fallande organisationsgrad och det faktum att ett flertal förbund förändrat sin lokala och regionala struktur.

Mot denna bakgrund beslutade LOs styrelse i januari 2011 att genomföra en kartläggning av LO-fackens och LO-distriktens nuvarande verksamhet och av frågor som rör den lokala och regionala organisationens framtid.

Syftet med genomlysningen var att ta fram underlag för beslut om hur den lokala och regionala tvärfackliga verksamheten ska kunna stärkas och utvecklas. Kartläggningen redovisades i sin helhet för LOs råd för det tvärfackliga arbetet den 25 augusti 2011 och för LOs styrelse den 14 november 2011.

Den övergripande slutsatsen är att LO och förbunden måste tydliggöra uppgiften för den lokala och regionala verksamheten. Den här rapportens förslag syftar till att påbörja det arbetet.

Förstärkningen av den lokala och regionala verksamheten kan ta sin utgångspunkt i tre avgörande styrkepositioner som ger goda förutsättningar att lyckas i det kommande utvecklingsarbetet.

För det första finns en gemensam bild av utmaningarna i omvärlden som förändringsarbetet måste möta. Det handlar om:

  • Den generella bilden av facket som omodernt.
  • En förändrad arbetsmarknad, där anställningsformerna inte längre är de samma.
  • Marknadskrafterna som flyttar fram sina positioner på fackets bekostnad.

För det andra finns en påtaglig samsyn kring problemen som förändringsarbetet behöver lösa. Det handlar om:

  • Fallande medlemstal.
  • Svårigheterna att få med alla medlemsförbund i det tvärfackliga samarbetet, inte sällan som konsekvens av olikheterna i förbundens förändrade regionala organisationer.
  • Brist på lokal facklig närvaron.

För det tredje – och kanske viktigaste: Det finns en stark gemensam övertygelse om att vi vill och kan åstadkomma de förändringar som krävs.