Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Internationellt Nedanstående beslut fattades av LO-kongressen 2016.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Globalt

 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Sverige ratificerar ILO-konvention 94.
 • Att LO inför en allmän policy att Fairtrade-märkta varor ska prioriteras.
 • Att LO utreder möjligheten att starta ett svenskt etiskt initiativ så snart som möjligt tillsammans med LO-förbunden. I detta ligger att identifiera viktiga aktörer för ett framtida etiskt initiativ i Sverige.
 • Att TCO och Saco bjuds in i arbetet tillsammans med den fackliga ramorganisationen Union to Union att utreda och eventuellt etablera ett etiskt initiativ i Sverige.
 • Att LO tar fram ett underlag som bildar grund för en gemensam facklig strategi för hållbar produktion och rättvis fördelning av vinster i de globala värdekedjorna.
 • Att ge ETUC och ITUC i uppdrag att driva frågan om att minst 50 procent av de multinationella företagens vinster investeras i de länder där produktionen sker.
 • Att LO ser över nya möjligheter till ett mer samordnat fackligt arbete för att öka kunskapen om de globala värdekedjorna och därigenom möjliggöra en bättre bevakning av fackliga rättigheter i svenska multinationella företag.
 • Att LO genom ETUC och ITUC verkar för en samordning av de globala fackens agerande kring multinationella företags globala värdekedjor.
 • Att LO ska verka för att den fria förenings- och förhandlingsrätten samt rätten att vidta stridsåtgärder, respekteras och främjas på global och europeisk nivå.

Handelsavtal

 • Att LO ska aktivt arbeta för att pågående samt framtida handelsavtalsförhandlingar förändras så att dessa tar hänsyn till staternas rätt att demokratiskt styra över sina angelägenheter.
 • Att LO tillsammans med förbunden tar fram en gedigen konsekvensanalys som tydligt belyser vilka konsekvenserna med TTIP blir för Svensk fackföreningsrörelse.
 • Att LO inte kan stå bakom ett frihandelsavtal TTIP med ett investeringsskydd ISDS som hotar demokratin, mänskliga och fackliga rättigheter.
 • Att LO verkar för att avtalet TTIP som eventuellt kommer till stånd ska innehålla garantier för mänskliga- och fackliga fri- och rättigheter.
 • Att LO ska arbeta aktivt för att offentliga tjänster oavsett finansieringsform i sin helhet ska undantas ifrån handelsavtalen mellan EU och USA, det globala tjänstehandelsavtalet TiSA samt framtida handelsavtal.
 • Att LO ska arbeta aktivt för att upphandlingskriterierna för offentliga upphandling ska bli så tydliga att inga tvivel råder om vilken lagstiftning som ska tillämpas. Handelsavtalens upphandlingskriterier får inte vara sämre än vad som beskrivs i gällande europeisk lagstiftning.

EU

 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter.
 • Att LO med deras förbund kraftigt påverkar Sveriges regering och våra EU parlamentariker att avskaffa (EC) 92/106 Kombidirektivet.

Läs mer om LO-kongressen 2016 här.