Facket Direkt

LO avvisar försämringar i anställningsskyddet

Anställningsvillkor

Publicerad
Uppdaterad

LOs styrelse antog i dag sitt remissvar på förslagen från den så kallade Uppsägningstvistutredningen (SOU 2012:62).

Enligt LOs styrelse innebär utredningens förslag en kraftig förändring av maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel och stora principiella förändringar i anställningsskyddet.

Förslagen kommer att leda till otryggare anställningar och en ökad rättsotrygghet för landets alla löntagare.

Ändring av LAS

Utredaren har föreslagit att LAS ska ändras så att anställningen vid en uppsägningstvist inte ska kunna pågå mer än ett år. Den nu gällande lagregeln innebär att arbetstagaren ska ha rätt att stå kvar i anställning intill dess att tvisten slutligt avgjorts.

Normaltiden för att avgöra en tvist i arbetsdomstolen är cirka 18 månader och vid tingsrätt cirka 25 månader.

Om denna förändring genomförs försvagas löntagarnas möjligheter allvarligt att få en felaktig uppsägning prövad i domstol och i förlängningen behålla sin anställning.

Urholkning av anställningsskyddet

Utredaren föreslår också att det inte ska gå att ogiltigförklara en uppsägning om arbetsgivaren inte undersökt möjligheterna till omplacering. Detta förslag är en principiell förändring av LAS och kommer att leda till en kraftig urholkning av anställningsskyddet och allvarligt försämra den enskildes rätt och möjlighet till ett annat arbete på den befintliga arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren vägrar att rätta sig efter en dom där en uppsägning eller avskedande förklarats ogiltig, ska arbetsgivaren enligt dagens system betala ett skadestånd till arbetstagaren. Utredaren föreslår nu att skadeståndet för företag med färre än 50 anställda ska sänkas successivt beroende på antalet anställda i företaget.

Det innebär att detta undantag omfattar lejonparten av alla svenska företag.

Om förslaget genomförs minskar respekten för rättsskipning, löntagarnas anställningsskydd och rättssäkerhet.

Ökad press på löntagarna

LOs ordförande är kritisk och menar att pressen på löntagarna ökar från flera håll.

- Arbetslösheten fortsatte att öka under 2012. Vi kunde också tyvärr se en kraftig uppgång i antalet varsel. Under föregående år varslades drygt 62.000 personer om uppsägning. Alla bedömare, inklusive numera också regeringen, prognostiserar för en än högre arbetslöshet under 2013. Många kommer tyvärr att förlora sitt jobb under året oaktat utredningens förslag, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

- Samtliga fackliga centralorganisationer har kraftigt protesterat mot dessa försämringar i anställningsskyddet. Regeringen har vid ett flertal tillfällen uttalat att den inte avser att genomföra några försämringar i arbetsrätten. Det vore mot bakgrund av detta oerhört provocerande och uppseendeväckande om regeringen väljer att gå vidare med dessa förslag. Det skulle inte bara försämra anställningstryggheten för drygt fyra miljoner arbetstagare utan också skada relationerna på svensk arbetsmarknad.

Text: Jonas Wall