Facket direkt facketdirekt.nu

Befolkningens arbetslöshetserfarenheter 1980-2013


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Den officiella arbetslöshetsstatistiken från SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU) ger bara en ögonblicksbild av arbetslösheten och säger inte mycket om hur många som under en längre period någon gång drabbas av arbetslöshet. Därför har LO låtit SCB ta fram statistik som visar hur många som åtminstone någon gång har varit arbetslösa under den senaste femårsperioden. Det ger en ny och delvis annan bild av arbetslösheten och arbetslöshetsriskerna än den vi är vana vid.

I diagrammet framgår att nästan en fjärdedel av befolkningen mellan 16 och 64 år har varit arbetslösa någon gång under de senaste fem åren. Det motsvarar cirka 1,4 miljoner personer och inkluderar både heltids- och deltidsarbetslösa. Andelen som har erfarenheter av arbetslöshet från de senaste fem åren har varit relativt konstant under 2000-talet. Av naturliga skäl ökar andelen personer som drabbas av arbetslöshet när arbetslösheten (enligt AKU) stiger, men samtidigt blir arbetslöshetstiderna längre och fler blir långtidsarbetslösa.

Visa tabell
 År 1980-81 1982-83 1984-85 1986-87 1988-89 1990-91 1992-93 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05 2006-07 2009 2010-11 2012-13
 Procent 13,9 16,7 16,8 16,0 14,9 14,2 21,5 26,2 27,6 26,4 24,1 22,6 23,3 23,0 22,0 22,9 23,7