Fråga facket Fråga facket

Anställningsformer

Anställningsvillkor Tillsvidare, vikariat eller timanställning? Anställningsformerna på arbetsmarknaden regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollektivavtal. Här får du veta vilka regler som gäller för respektive anställningsform.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Tillsvidare och tidsbegränsad anställning

Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Dessa regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Huvudprincipen i lagen är att ett anställningsavtal gäller tills vidare. I praktiken innebär det att en anställning alltid är tills vidare om inte annat formellt avtalats.

Fast/tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning kallas ofta fast anställning, även om den formella beteckningen är tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning upphör inte automatiskt vid någon viss tidpunkt utan den måste sägas upp av antingen den anställde eller arbetsgivaren.

Tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsade anställningar förekommer i flera olika former. De måste dock vara tillåtna enligt LAS eller gällande kollektivavtal, samt vara särskilt avtalade mellan arbetsgivaren och den anställde. Gemensamt för alla tidsbegränsade anställningar är att de är avtalade att gälla till och med en viss tidpunkt.

Tillåtna tidsbegränsade anställningar enligt LAS från och med 1 juli 2007: 

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • säsongsanställning
  • provanställning
  • pensionär som fyllt 67 år

Utöver dessa förekommer några former av tidsbegränsade anställningar som regleras i kollektivavtal. Det gäller bland annat behovsanställning och objekt/ projektanställning.

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning infördes i LAS 1 juli 2007. För en allmän visstidsanställning behöver arbetsgivaren inte ange något skäl till tidsbegränsningen.

Om en anställd varit i allmän visstidsanställning i sammanlagt två år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare övergår dock anställningen automatiskt till tillsvidareanställning.

Då övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning

De finns två sätt en allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning.

1. Om en arbetstagare under en femårsperiod haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareansatällning, vanligen så kallad fast anställning.

2. Om du haft olika sorters tillsvidareanställning, alltså allmän visstid, vikariat eller säsongsanställning, hos en arbetsgivare och dessa följt på varandra övergår den allmänna visstidsanställningen till en tillsvidareanställning efter att du uppnått två år (med allmän visstidsanställning).

Det finns ingen begränsning av hur lång tidsperiod det rör sig om, kravet är att anställningarna följt på varandra. Med det menas att det inte varit längre än 6 månader mellan de olika anställningarna. I sådant fall ska arbetsgivaren på din begäran lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpningen av alternativ 2.

Vikariat

Vikariat får användas som ersättning för en ordinarie anställd som är frånvarande från arbetet på grund av studier, sjukdom, barnledighet eller liknande.

Säsongsanställning får användas när det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet, till exempel trädgårdsskötsel och asfaltläggning sommartid.

Om en arbetstagare under en femårsperiod haft ett vikariat hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareansatällning, vanligen så kallad fast anställning.

Provanställning

Provanställning får förekomma under en prövotid av högst sex månader. Provanställningen övergår i tillsvidareanställning efter prövotidens slut om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren innan dess gett besked om att anställningen inte ska fortsätta.