Fråga facket Fråga facket

LOs europapolitiska prioriteringar 2014–2019

Internationellt Full sysselsättning, ordning och reda, demokrati och öppenhet – 40 förslag för ett bättre EU


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Reglera marknaden

En öppen ekonomi och öppna gränser till omvärlden får Sverige att växa. EUs inre marknad med fri rörlighet för kapital, arbetskraft, varor och tjänster är en grundbult i EU-samarbetet. Förutsättningarna för att denna marknad ska skapa hållbar tillväxt och trygga jobb bygger på en stark ställning för löntagarna. En gemensam marknad får inte utnyttjas för att pressa löntagarnas villkor nedåt eller hota rätten att teckna kollektivavtal. EU måste därför reglera marknaden, bland annat genom minimiregler för arbetsrätt och arbetsmiljö, verka för en jämställd arbetsmarknad och garantera grundläggande fackliga fri- och rättigheter.  Ett socialt protokoll är den viktigaste reformen för att stärka fackliga rättigheter.

Jämställdhet ökar tillväxten

Den finansiella och ekonomiska krisen som har härjat i Europa de senaste fem åren har satt EU-samarbetet på svåra prov. Över 26 miljoner kvinnor och män i Europa är arbetslösa. Nästan 6 miljoner unga människor står utan jobb. 125 miljoner människor befinner sig i  riskzonen för att leva i fattigdom eller social utestängning. Särskilt kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har påverkats negativt och tillväxten lyser med sin frånvaro. Genom att öka kvinnors deltagande på den europeiska arbetsmarknaden skulle EU kunna få en tillväxt på upp till 15 procent. En mer jämställd arbetsmarknad är alltså ett verktyg för att öka den blygsamma tillväxten och ta Europa ut ur krisen. Att stärka industrin och fokusera på konkurrenskraft och konkurrensneutralitet är ytterligare faktorer som skulle stärka tillväxten inom EU.

Balans mellan arbete och kapital

Våra möjligheter att arbeta, utbilda oss och handla med andra länder är avgörande för våra jobb och vår gemensamma välfärd. Gränsöverskridande utmaningar som miljöförstöring, brottslighet och oreglerade kapitalmarknader möts bäst med gemensamma medel och lösningar. För LO är det självklart att EU måste vara något mer än bara en fri marknad som anpassas efter företagens intressen. Vi vill använda EU som ett instrument för att utveckla en bättre balans mellan arbete och kapital. EU bör vara en politisk motvikt till de negativa effekterna av globaliseringen av företag och kapitalrörelser.

Sviktande framtidstro

Arbetslösheten, fattigdomen och orättvisorna har ökat under krisåren och dessutom har tilltron till de demokratiska institutionerna minskat. Allt färre medborgare har därför en positiv syn på EU-samarbetet. Skillnaderna mellan och inom medlemsländerna är påtagliga, men risken är uppenbar att populistiska och extremistiska krafter lockar när framtidstron sviktar.

Ansvaret för denna utveckling ligger främst på den politiska majoritet som styrt Europa de senaste fem åren. Krispolitikens fokus på ensidiga åtstramningar har urholkat arbetsmarknadsparternas roll. Grundläggande fackliga fri- och rättigheter har kränkts systematiskt. EU och dess medlemsländer har använt krisen som en ursäkt för att bortse från internationellt överenskomna och ratificerade arbetsnormer. Vi ser att särskilt kvinnors möjligheter till deltagande på arbetsmarknaden undergrävs på grund av krispolitiken. Detta är en oacceptabel utveckling som i längden äventyrar hela den europeiska  fackföreningsrörelsens stöd till fortsatt integration inom ramen för det europeiska samarbetet.

  • LO prioriterar att stärka löntagarnas rättigheter i EU. Valet står mellan på ena sidan en politik för full sysselsättning och på andra sidan fortsatta nedskärningar och avregleringar. Mellan på ena sidan rättvisa villkor med trygga jobb och på andra sidan konkurrens med lägre löner, sämre arbetsvillkor och farlig arbetsmiljö. Mellan på ena sidan stark demokrati och på andra sidan juridisk klåfingrighet med kortsiktiga kapitalintressen. Mellan på ena sidan möjlighet till fullgod välfärd och på andra sidan sämre villkor för kvinnor på arbetsmarknaden.
  • LO vill se ett EU som tar ledningen för en ekonomisk politik med full sysselsättning för kvinnor och män och hållbar tillväxt som övergripande mål. Ett EU som tar ledningen för en utveckling som garanterar ordning och reda på arbetsmarknaden samt demokrati och öppenhet.

LOs europapolitiska prioriteringar 2014–2019 (pdf)