Facket Direkt

LOs skattepolicy - frågor och svar

Ekonomi Här följer frågor och svar med anledning av LOs nya skattepolicy.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Varför har LO tagit fram en skattepolicy?

LO anser att en ny sammanhållen skattereform är nödvändig. Det är viktigt att regeringen och samarbetspartierna rör sig framåt i det arbetet. LO har antagit en ny skattepolicy för att vi vill tydliggöra vår syn på hur skattesystemet bör vara utformat och lyfta konkreta förslag som skulle göra skattesystemet rättvisare, effektivare och bättre rustat att bidra till finansieringen av behoven i välfärden, i vårt infrastruktursystem och i klimatomställningen.

Vilka är de största problemen med den skattepolitik vi har i dag?

Dagens skattesystem bidrar till att öka klyftorna och räcker inte till för att finansiera välfärden. Det är dessutom fullt av avdragsmöjligheter och undantag som ofta gynnar resursstarka grupper samt bäddar för skatteplanering. Det är både ohållbart och orättvist.

Vilka gynnas mest av LOs förslag?

Det är framför allt låg- och medelinkomsttagare som gynnas när vi säkrar finansieringen av välfärden i framtiden. Det vi ser är att höginkomsttagare och kapitalägare kan och behöver bidra mer till det gemensamma; till en bättre välfärd, till ökad trygghet och till en mer jämlik skola. I den mån skattehöjningar även träffar låg- och medelinkomsttagare, bör grundprincipen vara att detta ska kompenseras via ökade utgifter (exempelvis barnbidrag). Men framför allt gynnas dessa grupper av en stärkt välfärd.

Vad menar ni med ett förvärvsavdrag för vanligt folk?

LO tycker att inkomst av tjänst och inkomst från socialförsäkringar ska beskattas enligt samma skatteskala. Det är genom arbete som vi kvalificerar oss till ersättning från arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Jobbskatteavdraget bör därför ersättas med en ny statlig skattereduktion lika för alla former av förvärvsinkomster. Ett sådant avdrag bör av fördelningsskäl inte omfatta höga inkomster, utan trappas av.

Ni föreslår bland annat en rättviseskatt. Vad innebär det?

Det handlar egentligen om en ny, permanent värnskatt, på riktigt höga inkomster. Vi tycker att skattesystemet ska vara tydligt progressivt för att följa principen om skatt efter bärkraft.

Varför vill ni höja kapitalinkomstskatten till 35 procent?

Kapitalinkomstbeskattningen är i dag full med undantag. Vi ska inte ha ett skattesystem fullt med särregler som gynnar de rikaste. Vi tycker därför att enhetlig kapitalinkomstbeskattning är viktigt. Vi vill dessutom höja kapitalinkomstskatten till 35 procent. Såväl behoven i välfärden som kapitalinkomsternas betydelse för ökningen av inkomstskillnaderna motiverar en höjning av den generella skattesatsen på kapitalinkomster.

Varför föreslår LO en markskatt?

Ägda hus och lägenheter innebär stora finansiella värden. Kopplingen mellan höga inkomster och högt värderade fastigheter är dessutom stark. Idag betalar en villaägare i Djursholm och en i Gävle samma fastighetsskatt i kronor – oavsett skillnader i inkomst och enorma skillnader i vad fastigheterna är värda. Detta är inte skatt efter bärkraft.

Ska inte byggnaden beskattas?

Nej, precis. LO föreslår endast en beskattning av värdet av själva marken. Förslaget innebär inte en återgång till den gamla fastighetskatten.

Kommer inte markskatten att drabba pensionärer utan förmögenheter på samma sätt som fastighetsskatten gjorde?

LOs förslag inkluderar en regel som begränsar markskatten i förhållande till inkomsten för alla hushåll, liknande den begränsningsregel som i dag gäller för pensionärer. Det innebär att skatten på permanentbostaden begränsas. Det vore också lämpligt att se över möjligheten att skatten ska betalas in månadsvis för att underlätta för hushållen att få en jämn spridning på utgifterna över året.

Vill ni ha en förmögenhetsskatt?

En ny förmögenhetsskatt bör vara ett långsiktigt politiskt mål. Förmögenheterna är mycket ojämnt fördelade i befolkningen. En förmögenhetsskatt är rimlig av fördelningsskäl när kapitalinkomster beskattas med en platt skattesats, såsom är fallet i Sverige. I ett första steg är det rimligt att, utöver den redan föreslagna markskatten, beskatta särskilt dyra bostadsbyggnaders värde (både småhus och bostadsrätter).

Arvsskatten – är inte det ett klassiskt exempel på dubbelbeskattning?

40 procent av Sveriges totala förmögenheter är ärvda. Ungefär hälften av alla miljardärer i Sverige är arvingar. Stora inkomstskillnader i vårt land återföds och går i arv och det befäster en över- och underordning i samhället som strider mot en progressiv syn på rättvisa. Det gör frågan om arv ideologisk. Samtidigt har arv en stor betydelse för många låg- och medelinkomsttagare. Därför bör mindre arv undantas från beskattningen med ett högt grundavdrag om exempelvis 400 000 kronor. Arvsskatten mellan makar bör inte återinföras.

Ni föreslår enhetlig moms i er skattepolicy. Kommer inte det drabba låginkomsthushåll hårdast?

Momsen är idag vår andra största intäktskälla och utgör cirka 20 procent av de totala skatteintäkterna. På området råder idag dock en rad omfattande undantag. Vi tycker att det finns goda skäl att skapa ett mer enhetligt skattesystem generellt. Även om nedsatt livsmedelsmoms har en positiv fördelningsprofil så är kostnadseffektiviteten låg. Negativa fördelningseffekter bör kompenseras på utgiftssidan.