Fråga facket Fråga facket

LOs årsredovisning 2005

Organisationsfrågor Måndagen den 27 april 2006 lades LOs bokslut fram för LOs styrelse. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 137,9 Mkr (134,4). Resultatet efter skatt och minoritetens andelar uppgick till 76,2 Mkr (78,8). Årets resultatet förklaras i huvudsak av återläggning av tidigare års nedskrivningar av aktier och fondandelar samt bokföringsmässiga realisationsvinster vid försäljning av fastigheter. LO koncernens egna kapital uppgick till 2.026 Mkr (1.998). Bokslutet kommer att läggas fram för LOs representantskap den 18 maj.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning