Fråga facket Fråga facket

LOs stadgar 2012

Organisationsfrågor Landsorganisationen i Sverige – LO – är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer – förbund. LO har, såsom den gemensamma organisationen för de samverkande förbunden till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För att kunna fullfölja sin uppgift ska LO närmast verka för:

  • att de anslutna förbunden organiserar och sammansluter arbetstagare i privat, statlig och kommunal tjänst, i enlighet med av kongressen beslutad organisationsplan, i landsomfattande förbund,
  • att de anslutna förbundens verksamhet bedrivs efter enhetliga linjer och under solidarisk samverkan varvid gemensamma intressen ska beaktas och hänsyn tas till den enskildes rätt och samhällets berättigade krav,
  • att arbetstagarnas intressen i rättsliga och samhällspolitiska frågor tillvaratas, att utveckla förbindelser med motsvarande organisationer i Sverige och i andra länder,
  • att genom medlemskap i internationella fackliga organisationer och i övrigt internationellt hävda fackliga intressen samt att de anslutna förbundens lokala organisationer samverkar i organiserad tvärfacklig verksamhet i LO-distrikten.