Fråga facket Fråga facket

OECDs riktlinjer för multinationella företag

Internationellt Den 4 maj 2010 kom de fyrtiotvå regeringar som har anslutit sig till deklarationen överens om direktiven för att genomföra en revidering av riktlinjerna [DAF/INV(2010)5/FINAL]. Det överenskomna syftet med revideringen var att säkerställa att riktlinjerna även i fortsättningen ska vara det ledande internationella instrumentet för att uppmuntra företagen till att bedriva sin affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vid ministermötet den 27–28 maj 2010 välkomnade ministrarna den formella lanseringen av de reviderade riktlinjerna och konstaterade att de spelar en viktig roll när det gäller att bidra till ett ansvarsfullt företagande, och i förlängningen till ett brett samhälleligt stöd för öppna marknader [C/MIN(2010)6/FINAL, punkt 12.6].

Revideringen av riktlinjerna har engagerat många och fått ett välvilligt mottagande från flera håll. Investeringskommittén, dess arbetsgrupp och sju andra aktivt delaktiga OECD-organ har givit revideringen hög prioritet under de senaste åren.1 En öppen och inkluderande samrådsprocess med ett brett deltagande pågick under hela revideringen för att väga in synpunkter från såväl näringslivet, fackföreningar, arbetsgivare och frivilligorganisationer som länder som inte är medlemmar och internationella organisationer. Företrädare för länder som inte har anslutit sig, Kina, Indien, Indonesien, Ryssland, Saudiarabien och Sydafrika, bjöds in att delta fullt ut i revideringsprocessen [C(2010)150]. Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant för företag och mänskliga rättigheter och Internationella arbetsorganisationen bidrog med viktiga synpunkter på den reviderade texten till riktlinjerna.

De föreslagna ändringarna utarbetades i Investeringskommitténs arbetsgrupp (i vilken länder som inte är medlemmar men som har anslutit sig till deklarationen deltar fullt ut), och den 28 april 2011 slutförde Investeringskommitténs arbetsgrupp sitt arbete med revideringen av riktlinjerna för multinationella företag.