Fråga facket Fråga facket

Regionalt skyddsombud - handledning från LO och LO-förbunden

Arbetsmiljö Syftet med det fackliga arbetsmiljöarbetet är att verka för att varje arbetstagare – oavsett storlek på arbetsstället – kan arbeta på en trygg och säker arbetsplats med ett utvecklande arbete. Detta är en av LOs och LO-förbundens prioriterade uppgifter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Syftet med det fackliga arbetsmiljöarbetet är att verka för att varje arbetstagare – oavsett storlek på arbetsstället – kan arbeta på en trygg och säker arbetsplats med ett utvecklande arbete. Detta är en av LOs och LOförbundens prioriterade uppgifter.

Varje dag drabbas dock alltför många av olycksfall eller sjukdomar som har sin grund i dålig arbetsmiljö. Möjligheterna till inflytande och utveckling i arbetet varierar också kraftigt. Dessutom breddas arbetsmiljöfrågorna hela tiden. Arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, diskriminering, outsourcing, entreprenader, upphandling och inhyrning av både inhemsk och utländsk arbetskraft är exempel på frågor som är lika aktuella som de fortfarande bestående riskerna i den fysiska arbetsmiljön.

Det lokala arbetsmiljöarbetet ska enligt arbetsmiljölagen organiseras utifrån den verksamhet som bedrivs på arbetsstället. De regionala skyddsombuden är en viktig resurs för att skapa ett aktivt arbetsmiljöarbete i de små och medelstora företagen och bevaka att arbetsgivaren lever upp till de intentioner och den lagstiftning som finns inom arbetsmiljöområdet.

Erfarenheter och statistik visar att det framför allt är på dessa arbetsställen som det behövs särskilt stöd för att få igång och upprätthålla ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Det är därför väsentligt att LO och förbunden/regionerna/ avdelningarna utvecklar den regionala skyddsombudsverksamheten utifrån det föränderliga arbetslivet och stärker och stödjer de regionala skyddsombuden i deras uppdrag.

Denna skrift innehåller LOs och LO-förbundens gemensamma handledning för regionala skyddsombud. Inom LOs förbund har olika praxis utvecklats för RSO-uppdraget. Detaljerade instruktioner och rutiner som kompletterar denna handledning finns i respektive förbunds arbetsordningar.