Fråga facket Fråga facket

Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK

Kollektivavtal Utvecklingsavtalet (UVA) ger anvisningar om hur medbestämmandelagen (MBL) ska tillämpas på arbetsplatsen. Svenskt Näringsliv, LO och PTK vill med detta ramavtal ge uttryck för den viljeinriktning som parterna är ense om när det gäller att utveckla företagens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar för sysselsättning, trygghet och utveckling i arbetet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En utveckling av medbestämmandet i företaget medför att de anställdas kunnande och yrkeserfarenheter bättre tillvaratas. Genom avtalet skapas förutsättningar för medbestämmande både i frågor som rör företagets utveckling i stort och i de dagliga och näraliggande frågorna. Genom insyn, samråd och förhandlingar kan medlemmarnas intressen tas tillvara på arbetsplatsen. För att främja det fackliga arbetet och ta tillvara de anställdas fackliga engagemang, har anställda rätt till fem timmars facklig information per år på betald arbetstid.

Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK (pdf)