Facket direkt facketdirekt.nu

Avreglering gårdagens lösning

Arbetsmiljö EU-kommissionens nya arbetsmiljöstrategi sviker Europas löntagare. Avsaknaden av förstärkt lagstiftning och starkare förebyggande insatser för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen är anmärkningsvärd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Saknar mål

Efter att ha väntat i flera år på en ny arbetsmiljöstrategi för EU är besvikelsen stor.

- Strategin är svag med ett alldeles för tunt innehåll för att möta utmaningarna i dagens och framtidens arbetsliv, säger LOs ombudsman Christina Järnstedt.

EU-kommissionen har presenterat en ny arbetsmiljöstrategi (Strategic Framework on Health and Safety Work 2014–2020) som ersätter den gamla från perioden 2007–2012.

I strategin identifieras ett antal utmaningar, exempelvis behov som de mindre företagen har av förenklingar och förtydliganden av gällande arbetsmiljölagstiftning samt nya arbetsmiljörisker som följer av exempelvis ett ökat användande av nanomaterial. Kommissionen lyfter även frågor som belastningsskador, psykosocial arbetsmiljö, mental ohälsa och effekterna av en åldrande arbetskraft.

Årligen avlider 4 000 europeiska arbetstagare på grund av olycksfall i arbetet och cirka 160 000 arbetstagare dör på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Till detta kommer alla de stressrelaterade och andra psykosociala arbetsmiljöproblem som leder till långvariga sjukskrivningar.

- Detta är viktiga frågor som en arbetsmiljöstrategi bör hantera men avsaknaden av en förnyad och förstärkt lagstiftning och andra åtgärder för att komma till rätta med dessa utmaningar är anmärkningsvärd, säger Christina Järnstedt.

- Strategin saknar också i hög grad konkreta mål och bindande åtaganden. Den tidigare strategin hade ett konkret mål – att få ner olycksfallen på arbetsplatserna med 25 procent vilket har visat sig att man nationellt nådde – i den nya saknas överhuvudtaget några mål.

Avregleringar är gårdagens lösningar

Trots de fakta som EU-kommissionen själv lägger fram om arbetsmiljöproblem och utmaningar väljer kommissionen att åter lyfta fram avreglering av EUs arbetsmiljölagstiftning – i linje med kommissionens REFIT-program – som lösningen för att underlätta för små och medelstora företag.

- Vi är inte emot att underlätta för småföretagen. Det görs redan i dag i Sverige av parterna via bland annat bra material från Prevent, säger Christina Järnstedt.

- Men ett långsiktigt hållbart arbetsliv kräver att arbetsmiljöskyddet gäller lika för alla arbetstagare oavsett storlek på arbetsplatsen. Vi kan inte ha en tudelad arbetsmarknad och de små företagen har oftast mindre kunskaper om det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Avregleringar på arbetsmiljöområdet som kommissionen driver på är gårdagens lösningar.

- Om vi tillsammans ska kunna höja nivån på arbetsmiljöarbetet inom EU och på nationell nivå krävs helt andra långsiktiga åtgärder.

- Jämställdhetsperspektivet saknas helt, det är en avsaknad av insatser som rör ledarskap och arbetsorganisation, till de få insatser som lyfts finns inga målsättningar, säger Christina Järnstedt.

Utmaningar

EU-kommissionen målar upp tre utmaningar som EU och medlemsstaterna står inför: den första är förenkling av arbetsmiljölagstiftningen som i praktiken innebär en avreglering av densamma och i förlängningen ett ingrepp i arbetstagarnas rättigheter.

Som nummer två kommer arbetsrelaterade dödsolyckor och sjukdomar där kommissionen refererar till beräkningar från Internationella arbetsorganisationen (ILO) om 159 500 dödliga arbetsrelaterade sjukdomar inom EU under 2008, varav cancer med 95 500 fall.

4 000 arbetstagare dör varje år av arbetet, 3 miljoner skadas i allvarliga olyckor med fler än tre sjukdagar och nära en fjärdedel av unionens arbetstagare anser att deras hälsa och säkerhet är i fara på grund av arbetet.

Den tredje utmaningen som kommissionen tar upp är den demografiska utvecklingen och att allt fler äldre är i sysselsättning.

- Och inte ett ord finns om att presentera det sedan tidigare färdiga belastningsskadedirektivet som man kastat i papperskorgen, konstaterar Christina Järnstedt.

Stor besvikelse

Christina Järnstedt konstaterar vidare att EU-kommissionen med arbetsmiljöstrategin åter glömt arbetsmarknadens parter som ska verkställa det lokala arbetsmiljöarbetet och så väl behöver verktyg från politikerna.

- Det är med stor besvikelse vi kan konstatera att med denna arbetsmiljöstrategi är åter igen Europas arbetstagare förlorare. Kommissionens syn på ett helt hållbart arbetsliv saknar mål för att nå dit och är mer avreglering i stället för förstärkning av lagstiftningen och fler aktiva åtgärder. 

Ska man säga något positivt så är det första gången som kommissionen lyfter fram de som avlidit av arbetsrelaterade sjukdomar – men för att åtgärda dessa skador och sjukdomar saknas initiativ i strategin, avslutar Christina Järnstedt.

Mer information

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

Reine Boström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.