Facket direkt facketdirekt.nu

En alldeles för bra arbetsmiljö

Arbetsmiljö Försämringar av arbetsmiljön för anställda i företag med färre än 250 anställda. Det kan bli effekten om den svenska regeringen får som den vill i EU.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Svagare skydd för hälsa och säkerhet

Flera förslag har sedan länge funnits på Europanivå om att avreglera delar av EUs arbetsmiljödirektiv. Om förslagen genomförs kan anställda på 99 procent av svenska arbetsplatser få ett svagare skydd för hälsa och säkerhet.

Christina Järnstedt ombudsman LO- Tänk om bara de största sjukhusen behövde föra patientjournaler och bara universitetssjukhusen hade krav på regler för patientsäkerhet? frågar sig retoriskt Christina Järnstedt, ombudsman på LO.

- Och att enskilda läkarmottagningar och vårdcentraler var undantagna. Visst är det otänkbart, men tydligen inte vad gäller arbetsmiljö, säger Christina Järnstedt.

En för bra arbetsmiljö

Den svenska regeringen tycker att nästan alla företag i Sverige har en onödigt bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö görs till en överflödig administrativ börda.

- Den relativt goda arbetsmiljön i Sverige har uppnåtts genom lång facklig kamp. De fackliga organisationerna har stridit för en bra arbetsmiljö, som ju gynnar såväl arbetstagare som arbetsgivare och samhälle, framhåller Christina Järnstedt.

Rättigheter för alla anställda

En bra arbetsmiljö ska skydda de anställda och göra arbetsplatserna trygga, säkra och effektiva. För det krävs ordning och reda.

Ordningen i Sverige upprätthålls av att det är noga reglerat vad som är en bra arbetsmiljö. Det kan gälla att maskiner och annan utrustning ska vara säkra och människovänliga, att inte någon skadas, slits ut eller blir sjuk av jobbet. Det kan handla om krav på att rapportera om olyckor och olyckstillbud eller informera facket.

- Att inte behöva rapportera eller informera kränker arbetstagarnas rättigheter. Anställda vid små företag förtjänar mer än små rättigheter.

- Det kommer att göra skyddsombudens uppgifter svårare och kan komplicera för att reda ut vad som brustit och gått snett vid olyckor och olyckstillbud, säger Christina Järnstedt.

Går bakvägen genom EU

Om regeringen får som den vill behöver endast de stora företagen med 250 anställda (i Sverige knappt en procent av företagen) att dokumentera risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt hur riskerna ska åtgärdas. Företag med färre anställda – alltså mer än 99 procent av företagen i Sverige – undantas från kraven, vilket naturligtvis innebär ett svagare skydd för arbetstagarna på de arbetsplatserna.

Regeringen i Sverige tar hjälp av EU för att försämra arbetsmiljön. Den går bakvägen genom Europa för att här hemma försvaga regelverket.

Regeringen motarbetar parterna

På ministernivå har regeringen skrivit brev till EU-kommissionen för att kullkasta förslag till lagstiftning som fack och arbetsgivare på Europanivå förhandlat fram via avtal. Och de borgerliga ledamöterna i Europaparlamentet röstar för en avreglering av arbetsmiljön inom EU och därmed i Sverige.

- Regeringen driver en annan politisk agenda i EU än i Sverige, konstaterar Christina Järnstedt.

- Här hemma säger sig regeringen värna om arbetsmiljö, kollektivavtal och samverkan mellan arbetsmarknadens parter. I EU urholkar de Sveriges rätt att behålla ett starkare och mer utvecklat skydd för arbetsmiljön genom att peka på det som något avvikande, fortsätter Christina Järnstedt.

Fritt fram för avreglering

EU-kommissionen vill avreglera arbetsmiljön för att öka Europas konkurrenskraft. Målet är en gemensam EU-standard för arbetsmiljön på så låg nivå som möjligt.

Inget land i EU ska få ha en bättre arbetsmiljö än något annat land inom unionen och det är landet med sämst villkor på varje område som ska vara norm. Länder med bättre skydd kallas "överreglerade" och kan tvingas att sänka skyddet i nivå med landet som har sämst skydd.

- Om det är de små och medelstora företagen (enligt EUs definition företag med färre än 250 anställda) som ska lyfta Europas tillväxt och konkurrenskraft är det kontraproduktivt att försämra arbetstagarnas förutsättningar till en bra och utvecklande arbetsmiljö.

- Sjukfrånvaron ökar och då kan inte arbetsmiljön försämras ännu mer, slår Christina Järnstedt fast.

Djävulen gömmer sig i detaljerna

LO är inte emot att lagstiftningen blir lättare att tolka och förstå.

- Men den blir inte tydligare av att man som i dag slår ihop föreskrifter så att man inte vet vad som är krav eller endast rekommendationer.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste vara anpassade till bransch och målgrupp så att arbetsgivare och skyddsombud ska veta hur de ska finna lagregler för just deras bransch, säger Christina Järnstedt.

Förutom att slå ihop föreskrifter, som i stället borde vara målgruppsanpassade, tas ordet "ska" bort i föreskrifterna och ersätts med ett svagare "bör". Som vanligt gömmer sig alltså djävulen i detaljerna.

Vad blir nästa steg?

En stor fara är om EU-kommissionen, med den svenska regeringens goda minne, går till verket och skär i EUs ramdirektiv för hälsa och säkerhet.

- Gör man det så blir även vår arbetsmiljölagstiftning i Sverige beskuren, säger Christina Järnstedt.

Reine Boström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.