Facket direkt facketdirekt.nu

EU-kommissionen på besök i verkligheten

Arbetsmiljö LO har haft besök av två representanter för EU-kommissionen med syfte att studera det svenska systemet med regionala skyddsombud i praktiken på olika arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Seminarium kring EU-kommissionens besök.
Deltagare på seminariet kring EU-kommissionens besök på LO.

LO vill inte ha undantag

Besöket är ett led i EUs avregleringsarbete för att hitta nya metoder att minska administrationen i företag med färre än 250 anställda. Det ska bland annat ske genom att undanta dem från vissa delar av arbetsmiljölagen. Det är LO mycket kritiskt till och förordar i stället systemet med fackliga skyddsombud och ökad samverkan mellan fack och arbetsgivare för att stärka arbetsmiljöarbetet. Därför har LO bjudit in EU-kommissionens representanter för att studera vårt system i verkligheten.

Stark lagstiftning gynnar arbetsgivare

Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman som företräder LO i flera EU-organ inom hälsa och säkerhet, anser att besöket gett LO och förbunden en möjlighet att visa i praktiken hur regionala skyddsombud fungerar som stöd till både arbetstagare och arbetsgivare på små arbetsplatser.

- Vi har också velat visa på hur stark lagstiftning gynnar arbetsgivare som vill agera seriöst i arbetsmiljöfrågor och att bra arbetsmiljö är en konkurrensfördel.

Har lärt något nytt

Antonio Cammarota, EU-kommissionens samordningsansvarigeAntonio Cammerota, EU-kommissionens samordningsansvarige för arbetsmiljöverksamheten. för arbetsmiljöverksamheten var imponerad av organisationen kring skyddsombuden.

- Det har varit ett fantastiskt tillfälle för mig att få lära något nytt. Det är ovanligt inom kommissionen. Det här besöket har varit väldigt handfast och på detaljnivå. Det är väldigt intressant hur ni har skapat en dialog och samarbete mellan parterna. Det här är något att gå vidare med och kunskapen om detta ska kunna spridas.

Det svenska systemet med regionala skyddsombud har funnits sedan 1949. Det är ett gott samarbete mellan fack och arbetsgivare och statliga Arbetsmiljöverket.

Alla borde göra besök i verkligheten

Arsenio Fernadez Rodriguez är ansvarig för EU-kommissionens yrkesinspektionskommitté.

- Alla som hanterar den här typen av frågorArseno Fernandez Rodriguez, ansvarig för EU-kommissionens yrkesinspektionskommitté. borde besöka arbetsplatser för att inte förlora greppet om verkligheten
 och förlora sig i kommittéer och papper. Den sociala dialogen och partssystemet är inte vanligt ute i Europa. Det skulle kunna exporteras.

Under de senaste åtta åren har den borgerliga regeringen i Sverige gjort stora neddragningar på arbetsmiljöområdet. Arbetslivsinstitutet las ner. Först när höstbudgeten läggs vet vi hur den nytillträdda regeringen prioriterar. Förhoppningar finns på att få tillbaka en sådan funktion.

Kvinnor har sämre arbetsmiljö

Sten Gellerstedt, utredare på LO presenterade utdrag ur två rapporter som ännu inte är publicerade. Uppgifterna tas fram vartannat år och utgår från SCBs statistik som bygger på 14 000 enkäter. Undersökningarna startade 1991. 

- Kvinnorna har fått klart sämre arbetsmiljö sedan 90-talet och det gäller främst kvinnor i arbetaryrken. Färre händer ska göra mer och ofta repetitivt arbete. Det är också kvinnliga arbetare som bär upp 24-timmarssamhället och de är i störst utsträckning låsta efter ett schema. 70 procent av dessa kvinnor är uttröttade varje vecka på grund av arbetstider, tunga jobb och får dessutom lägre lön. Sverige har en bra arbetsmiljölag men efterlevnaden är usel, menar Sten Gellerstedt, och anser att fler inspektioner och mer förelägganden behövs.

Sverige har trepartssamarbete

Sverige har en lång tradition av samarbete på central och lokal nivå mellan LO, Svenskt Näringsliv och Arbetsmiljöverket.

Bodil Mellberg, Svenskt Näringsliv, anser att det är viktigt att människor inte skadas på arbetet och man har en nollvision mot dödsolyckor.

- Det är viktigt att få en bra produktion och att arbetet flyter och att företagen kan behålla sin personal. Man kan se det som en investering. 95 procent av företagen anser att arbetsmiljöfrågorna är av stor vikt och på de flesta företag finns skyddsombud. På små företag har man den regionala skyddsombudsverksamheten.

Skyddsombud och kollektivavtal bra för arbetsmiljön

Bodil Mellberg anser att skyddsombud och kollektivavtal är bra för arbetsmiljön.Bodil Mellbom Svenskt Näringsliv Hon ser också stora utmaningar framöver när vi går från industri- till servicejobb och digitalisering.

- Det behövs en harmonisering när folk kommer från andra kulturer, vi har en åldrande befolkning och vi måste få in grundläggande undervisning i skolan inför arbetslivet.

Nolltolerans, inte nollvision

Per-Håkan Waern från Elektrikerförbundet anser att ordens makt är viktigt och kan inte acceptera nollvision. Vi måste ha nolltolerans. Och om svårigheten att omvandla teori till praktik tycker han:

- Våra regionala skyddsombud är experter på det. Hälften av våra medlemmar jobbar på arbetsplatser som saknar skyddsombud.

Tolkar arbetsmiljölagen

Utgångspunkten för Arbetsmiljöverket är att förebygga arbetsolyckor och ohälsa, den fysiska och den sociala och organisatoriska ohälsan och har regeringens mandat att tolka arbetsmiljölagen och utfärda föreskrifter.

Boel Callermo från internationella staben på arbetsmiljöverket.

- Vi inspekterar över 30 000 av 350 000 arbetsplatser varje år. De utmaningar vi ser är omstruktureringen av arbetsmarknaden. Vi får fler korta anställningar och mer utländsk arbetskraft och systemet mellan stat, lagstiftning och tillsyn och kollektivavtalssystemet är under förändring. Det måste utvecklas. EU-lagarna och regelverken påverkar vårt arbete i vardagen påtagligt, säger Boel Callermo.

Håkan Olsson på avdelning för inspektion på Arbetsmiljöverket säger att den regionala skyddsombudsverksamheten har en central funktion på de arbetsplatser där verket inte hinner med att besöka.

- Vi har också infört en svarstjänst på huvudkontoret som används mycket.

Några slutreflektioner

En reflektion från Arseno Fernandez Rodriguez är att under fyra av fem arbetsplatsbesök han varit på finns utrymme till förbättringar.

- Det är att se till att huvudentreprenören är ansvarig för underleverantörerna.

Antonio Cammarota menar att en av prioriteringarna i det nya europeiska ramverket är de långsiktiga arbetsrelaterade arbetsmiljöproblemen.

- Vi har inte de rätta verktygen. Det skulle kunna vara en ny lagstiftning. Ramverket togs när det var kris och då las tyngdpunkten på återhämtningsprogrammet. Här måste prioriteras men oklart hur.

Lasse Thörn, chef för LOs arbetslivenhet sammanfattade att de fackliga skyddsombuden spelar stor roll på arbetsplatserna. Det är också viktigt med samverkan mellan parterna och myndigheten.

- Det krävs förebyggande arbete på arbetsplatsen med jämställdhetsperspektiv. Vi bör stärka vinnande funktioner som Företagshälsovården som ska täcka alla på arbetsplatsen. Vad vi inte behöver är avregleringar. Vi blev besvikna på att det nya ramverket inte innehåller konkreta förslag som jämställdhetsperspektiv och för ett hållbart arbetsliv. Här behövs krafttag, anser Lasse Thörn.

  Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.