Facket direkt facketdirekt.nu

Förbättrad styrning av LOs affärsverksamhet

Organisationsfrågor LOs affärsverksamhet bedrivs idag i mer än 20 juridiska personer. Med nuvarande struktur är det svårt för LOs styrelse och ledning att styra och kontrollera affärsverksamheten. All affärsverksamhet kommer därför att struktureras i en koncern med ett moderbolag som ansvarar för att tillvarata ägarnas intressen och svara för återrapportering till LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-borgen
Foto: Lars Forsstedt

Kontroll och styrning

Under moderbolaget skapas två dotterbolag. Ett med alla fastigheter och rörelsedrivande bolag och ett bolag med finansiella tillgångar. För dessa dotterbolag tillsätts styrelser som har ett mer operativt ansvar för att kontrollera och styra respektive verksamhet.

I dessa styrelser finns representanter för LO, förbunden och externa personer med sakkunskap.

Affärsverksamheten renodlas

Personal som arbetar med affärsverksamheten överförs till moderbolaget. Även kostnader som härrör sig till affärsverksamheter exempelvis konsulter, rapporter, som tidigare belastat LO kommer att belasta affärsverksamheten.

De förbättringar som uppnås, förutom bättre transparens och tydligare styrning, är:

  • Ökat fokus på kapitalförvaltning
  • Ändamålsenligt beslutsfattande
  • Effektivare revision
  • Kostnader på rätt plats
  • LO bedriver en renodlad facklig verksamhet.
  • Tydligare koppling mellan medlemsavgifterna och facklig verksamhet.
  • LOs riskexponering minskar.
  • Tydligare legal struktur, ABL

Kommer LO att bli fattigare?

Nej. Tillgångar från LO överförs mot fordran, vilket innebär att LOs kapital blir intakt.

Skapas en kapitalistisk finansverksamhet?

Nej. LOs styrelse beslutar om ägardirektiv för bolagen och genom att förbunden är representerade i samtliga styrelser garanteras fackligt inflytande över verksamheten.

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.