Facket direkt facketdirekt.nu

Grön omställning på World Day for Decent Work

Internationellt Omställningen till gröna jobb är avgörande för framtiden. Om inte miljömålen nås hotas såväl den ekonomiska som den sociala hållbarheten. Det är jobben som står på spel!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

World Day for Decent Work 2014
World Day for Decent Work 2014

World Day for Decent Work

I dag genomför fackliga organisationer på alla kontinenter seminarier, debatter och manifestationer för att skapa opinion för decent work.

- Decent work handlar om jobb med schysta och anständiga villkor i hela världen, säger LOs ombudsman Keth Thapper. I villkoren ingår de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet som möjlighet att kunna försörja sig, full sysselsättning och god arbetsmiljö.

- Det handlar också om vikten av den sociala dialogen, förbättrad jämställdhet och efterlevnad av ILOs konventioner.

World Day for Decent Work som genomförs för sjunde året är ett initiativ av Världsfacket IFS, Europafacket EFS, OECDs fackliga organ TUAC och de globala branschfacken. Årets tema handlar om klimat och miljö.

En överlevnadsfråga

Varför sysslar fackföreningsrörelsen med klimat- och miljöfrågor? Ska inte facket ägna sig åt jobbfrågan, mänskliga rättigheter i arbetslivet och social jämlikhet?

- Ja, just det, svarar Loa Brynjulfsdottir som är internationell chef på LO. Precis därför driver vi på för en schyst grön omställning. För att det handlar om framtidens jobb och global rättvisa.

- I den globaliserade värld vi lever i krävs det mer internationellt samarbete för att lösa de utmaningar och hot vi står inför och som i slutändan drabbar våra medlemmar. Inte minst miljö- och klimatfrågan som är gränsöverskridande till sin natur.

Världsfacket, där LO ingår i ledningen, har under de senaste tio åren stärkt sitt miljö- och klimatarbete. Fokus har legat på att uppmärksamma behovet av en rättvis grön omställning och att påverka beslutsfattare på global nivå att höja ambitionsnivån i klimatförhandlingarna. På Världsfackets kongress i Berlin i maj beslöts att hållbara jobb ska vara ett av fackets tre prioriterade områden under de kommande fyra åren.

I samband med kongressen lanserades också kampanjen Unions4Climate som LO ställt sig bakom. Syftet med kampanjen är dels att höja det fackliga engagemanget i kampen mot klimatförändringen som riskerar att slå ut jobb i många delar av världen. Och dels att sätta tryck på världens beslutsfattare inför klimattoppmötet COP 21 i Paris i slutet av nästa år.

- Vår målsättning är ett ambitiöst och bindande avtal under FNs klimatkonvention, säger Loa Brynjulfsdottir.

Solidaritet för klimaträttvisa

Om jordens temperatur fortsätter att öka så riskerar det att leda till fler klimatkatastrofer som cykloner, översvämningar, torka och höjd havsnivå. Detta drabbar framför allt fattiga länder och orsakar ofta svårt lidande, förstörda försörjningsmöjligheter och förlorade jobb.

- Klimatkrisens offer är till stor del fattiga kvinnor i syd. Det är därför också de som har mest att vinna på kraftfulla åtgärder för att stoppa klimatförändringen, säger Loa Brynjulfsdottir.

Fackens globala solidaritet måste omfamna arbetet för klimaträttvisa. För LOs del innebär det bland annat att vi stödjer Sveriges klimatmål om noll i nettoutsläpp av växthusgaser.

- Klimatförändringarna hotar vårt välstånd och demokratin. Vi måste ställa om vårt ekonomiska system så att det tar hänsyn till naturen, säger utredaren Johan Hall på LO.

- Det måste vara smartare att använda våra resurser till att ställa om och utveckla våra samhällen än på att hantera de katastrofer som följer på en klimatkris. En sådan omställning kräver omfattande investeringar men där finns också möjligheten till fler och bättre jobb. Ska vi lyckas måste alla bidra men ett särskilt ansvar för att åtgärda bristerna i dagens ekonomiska system vilar på politiker och företag.

Kollektivtrafik, elbilar och minskade utsläpp

LO vill att det investeras i järnvägstrafik och annan kollektivtrafik.

- Socialdemokraternas löfte om att satsa på hela Sveriges tågtrafik med tio miljarder till underhållet av järnvägen är naturligtvis viktigt, men minst lika viktigt är löftet om att förstatliga underhållet av järnvägen, säger LO-ombudsmannen Gabriella Lavecchia.

Avregleringen har i allt för hög grad ökat kostnaderna för administration, väsentligt försvårat möjligheterna att överblicka eventuella brister, lagt ansvaret på enskilda entreprenörer och gjort det mycket svårare att planera var och hur viktiga insatser behöver göras, vilket i sin tur har lett till stora och omfattande brister i järnvägsunderhållet.

Vidare vill LO att Sverige satsar mer på forskning och utveckling av eldrivna fordon. Och så arbetar vi i EU för bindande mål för minskade utsläpp, för ökad andel förnybar energi och för ökad energieffektivisering.

Handbok till arbetsplatserna

LO-kongressen 2012 beslutade att LO ska ta fram ett förnyat handlingsprogram för hur klimat- och miljöfrågor ska drivas på arbetsplatserna.

- Det är ett fackligt intresse att miljö- och klimatarbetet medverkar till hållbara jobb i socialt rättfärdiga former, säger LOs vice ordförande Ingela Edlund som är ansvarig i ledningen för näringspolitik.

- Stödinsatser blir viktiga och partssamverkan en nödvändighet. Klimatpolitiska åtgärder är dessutom ofta kopplade till övrigt utvecklingssamarbete inom företag och verksamheter, vilket medför krav på helhetssyn för insatserna.

Sammantaget innebär detta att ett tydligt och uthålligt engagemang från förbund, avdelningar och enskilda förtroendevalda behövs för att komma igång med ett klimat- och miljöarbete i arbetslivet. Vi hoppas att arbetet med att ta fram handboken som nu tar fart kommer att bidra till ett sådant engagemang, säger Ingela Edlund.  

Reine Boström/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.