Facket direkt facketdirekt.nu

Kemikalier på huden - ett svårlöst problem i arbetslivet

Arbetsmiljö Kemiska ämnen på huden är ett växande problem i arbetet. Många gånger vet vi inte vilka ämnen vi utsätt för. Men även då vi vet, saknas ofta information om ämnets risker.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Kemiska ämnen på huden

LO arrangerade i våras ett seminarium tillsammans med forskarnätverket för hudexponering DENNIS för att diskutera frågan om kemiska ämnen på huden. Intresset var överraskande stort med 70 deltagare från fack, arbetsgivare, företag, forskare och myndigheter.

Forskarna redovisade uppdaterad fakta om hud och kemikalier i arbetslivet. För till exempel allergier orsakade av metaller och isocyanater finns kunskaper för att vidta åtgärder. Mindre utforskade är de ämnen som tar sig igenom huden och påverkar inre organ. 

Samband mellan mängd och effekt

Den europeiska kemikalielagstiftningen – REACH – diskuterades. Den anger att producenter/importörer ska bedöma sina kemikaliers hälsorisker, även för påverkan via huden, och beräkna en lägsta effektnivå, derived no effect level, DNEL. Denna riskinformation ska sedan följas av användare. Dock finns ännu mycket få standardiserade mätmetoder för att fastställa DNEL på hud. Modellering kan vara ett sätt, men mätningar saknas oftast av sambandet mellan ämnets mängd på huden och dess effekt på hälsan. 

Gränsvärden för hudexponering

Vid seminariet uppstod en intensiv debatt om gränsvärden för kemikalier på huden. Arbetsmiljöverket var inte intresserade av en så stark reglering som gränsvärden och förordade information för att få till stånd åtgärder. En representant för näringslivet informerade om att de infört gränsvärden för ämnen på arbetsytor för att veta när de ska sätta in åtgärder.

Från LOs sida efterlystes standardiserade mätmetoder, fler studier av dos-effekt för kemiska ämnen på huden samt med tiden hygieniska gränsvärden för hudexponering.

Presentationer som visades vid seminariet (pdf). Innehållsförteckning:

  • Hudproblematik i arbetslivet i Sverige. Carola Lidén, Karolinska institutet
  • Kemikalier på huden – mätmetoder och lagstiftning. Anneli Julander, & Carola Lidén, Karolinska institutet
  • REACH och DNEL, Linda Schenk. Kungliga tekniska högskolan, Stockholm
  • Modellering av hudexponering Håkan Tinnerberg, Lunds universitet
  • H-märkning problem och möjligheter, Gunnar Johanson, Karolinska institutet
Sten Gellerstedt/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.