Facket direkt facketdirekt.nu

LO-ekonomerna håller kursen

LO håller i sin ekonomiska höstprognos för 2014-15 fast vid att 70 miljarder behövs för stimulans som kan ge 100 000 nya jobb och trygga välfärden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anna-Kirsti Löfgren och Lars Ernsäter Foto: Christina Jonsson

Långsam tillväxt

De siffror som presenterades i Ekonomiska utsikter i våras står fast i höstens prognos med undantag för en omfördelning av resurser mellan stimulans till bostadsinvesteringar och arbetsmarknadsutbildningar.

Ekonomiska utsikter kommer ut två gånger per år sedan 1947. LO-ekonom Lars Ernsäter inledde presentationen av höstens ekonomiska prognos.

– Tillväxten blir gradvis något starkare men det går långsamt och BNP-tillväxten är svag. Sysselsättningen ökar med 80 000 personer under 2014-15 men arbetslösheten ligger kvar på åtta procent och vi kommer att vara i en lågkonjunktur de närmaste åren. Det finns inget som tyder på en markant ökad tillväxt i år eller nästa år.

LO är pessimistiska

LO är i sin prognos mer pessimistiska än Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet när det gäller tillväxten för de två kommande åren.

– Exporten brukar vara motorn i tillväxten men det finns inget som tyder på det nu. Bakgrunden är känd. Det finns inget som tyder på att återhämtningen i Europa ska gå snabbare än väntat.

Hushållen står för tillväxten

Det är de svenska hushållen som får stå för tillväxten. Deras konsumtion blir en av de viktigaste drivkrafterna.

– Det råder osäkerhet kring arbetslösheten, pensionerna, socialförsäkringssystemen, ja hela välfärdssystemet, och ett trygghetstörstande folk kommer att spara och konsumera måttligt. Min huvudpoäng är att vi kommer att ha ett lågt resursutnyttjande och att det är ett ypperligt läge för ekonomiska stimulanser. Kan man få igång efterfrågan kan det skapas jobb, menar Lars Ernsäter.

Utbildning till arbetslösa

Anna-Kirsti Löfgren, ekonom på LO, redovisade att LO undersökt kunskapsnivån hos arbetslösa.

– Den vuxna arbetslösa befolkningen i Sverige har goda kunskaper när det gäller läs- och skriv- och IT-färdigheter men kunskaperna är generellt bättre hos de som är sysselsatta jämfört med arbetslösa.

De flesta arbetslösa har en kunskapsnivå som inte utgör ett hinder för att kunna ta en anställning i närtid. Det är en slutsats som går att dra från OECDs stora kunskapsundersökning som LO-ekonomerna tittat på.  

– Däremot visar en jämförelse mellan arbetslösas och sysselsattas kunskaper på behov av utbildning bland de arbetslösa. Trots att vi hade 374 000 arbetslösa i oktober var bara 36 000 i arbetsmarknadsutbildning. Av dem var bara 14 000 i yrkesförberedande arbetsmarknadsutbildning. Vår bedömning är att en lämplig nivå skulle vara 40 000 i yrkesförberedande arbetsmarknadsutbildning och 30 000 i förberedande utbildning, förklarar Anna-Kirsti Löfgren.

Studier på aktivitetsstöd

Regeringen lägger över ansvaret på utbildningen på individen genom att hänvisa arbetslösa till yrkes-Vux som finansieras med studiemedel. Platserna är också alldeles för få.

– LO tycker att yrkes-Vux bör bli permanent för dem som vill byta yrkesbana men det får inte bli på bekostnad av arbetsmarknadsutbildningen. Däremot är det viktigt att arbetslösa får möjlighet att studera med bra finansiering och vi tycker att arbetslösa som är etablerade på arbetsmarknaden ska kunna kompettera sin oavslutade gymnasieutbildning genom finansiering med aktivitetsstöd, utan att behöva ta studielån, säger Anna-Kirsti Löfgren.

Blogg, LO play och rapporten

LOs chefekonom Ola Pettersson presenterade LO-ekonomernas ekonomiskt-politiska förslag och gav motiveringar till varför det är läge för stimulans just nu.

– Vi har lågt resursutnyttjande, låga styrräntor, en väl fungerande lönebildning och vi har starka offentliga finanser i Sverige.

Ola Pettersson utvecklar hela LOs ekonomiska prognos i sin blogg. Se också hela presentationen av rapporten Ekonomiska utsikter hösten 2013 i LO play.

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.