Facket direkt facketdirekt.nu

Bankerna måste ta större ansvar

Ekonomi Sverige behöver ett bättre banksystem där bankerna tar större ansvar med större andel eget kapital, differentierade bankavgifter efter risk och mer EU-samarbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åsa-Pia Järliden-Bergström, projektledare för projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.
Åsa-Pia Järliden-Bergström, projektledare för projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

Bankerna måste ta större ansvar

Sverige behöver ett bättre banksystem där bankerna tar ett större ansvar och bör ha en större andel eget kapital, bankavgifter borde vara differentierade efter risk och det är bra att ha mer EU-samarbete kring övervakning och kontroll.

Inom LOs stora sysselsättningsprojekt, Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik, som löper denna kongressperiod kommer nu en delrapport om bankerna. Där föreslås att bankerna ska ta ett större ansvar för den finansiella infrastrukturen. Rapporten Sverige behöver ett bättre banksystem är skriven av LO-ekonom Torbjörn Hållö.

LO-ekonom Åsa-Pia Järliden Bergström är projektledare för LOs Full sysselsättningsprojekt.

- Kopplingen mellan sysselsättning och det finansiella systemet är viktig. Det finansiella systemet finns där för att den reala ekonomin, såsom företagande, investeringar och konsumtion, ska fungera så bra som möjligt.

Om Sverige ska nå en uthålligt högre sysselsättning och lägre arbetslöshet behöver breda insatser genomföras för att minska risken för att vårt land drabbas av finansiella kriser.

Fördela pengar och hantera risker

Bankerna och det finansiella systemet ska fördela pengar mellan de som sparar, de som konsumerar och investerar. Bankerna finns också där för att hantera de risker som finns i olika investeringsslag och den eventuella uppoffring det innebär att skjuta upp sin konsumtion till senare. Det handlar om till exempel räntor och avkastningskrav.

- Det innebär flera viktiga uppgifter för bankerna, att fördela pengar i ekonomin och att hantera betalningssystemen, det finansiella systemets infrastruktur och att inte minst hantera, prissätta och fördela risker.

Sunda finanser viktigt

- Då är det självklart att bankerna inte ska bidra till att själva skapa risker som kan leda till att vi får en ekonomisk kris och/ eller en förtroendekris för det finansiella systemet. Vid den finansiella krisen 2008 såg vi vilka effekter det får för ekonomin då flera svenska banker stod på konkursens rand på grund av äventyrliga affärer i Baltikum. 90-talskrisen var också en bankkris. Det slår väldigt hårt mot den reala ekonomin, företagarna, arbetstagarna och också mot boendet, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

Därför är det viktigt att bankerna har sunda finanser. Nu har bankerna inte så höga krav på sig att ha en stor andel eget kapital.

- Många storföretag har så stor andel som 50 procent eget kapital medan många banker ligger på låga fem procent av tillgångarna. Det innebär att om en bank hamnar på obestånd, om den skulle behöva omstruktureras eller avvecklas är det inte primärt ägarna av banken som bär kostnaderna för det. Då är det samhället som får träda in.

Ingen svensk bank har gått omkull

Riksbanken ska se till att bankerna har ekonomi för sin verksamhet. Det finns dessutom insättningsgarantier för sparade pengar men det täcker inte all verksamhet.

- Indirekt garanterar staten hela bankernas verksamhet och sannolikt räknar också bankerna med det. Det finns ett undantag som bekräftar regeln, att man lät Lehman Brothers i USA gå omkull. Nu har bankerna väldigt låga upplåningskostnader och kan på så vis hålla en väldigt liten andel eget kapital och bär då bara en liten del av risken.

Bankskatt och differentierade bankavgifter

I dag finns en bankavgift som är lika för alla men Torbjörn Hållö föreslår i rapporten att den avgiften ska differentieras utifrån hur stora risker banken tar. De som har högre risker ska betala mer. Avgiften ska kunna finansiera eventuella bankkriser.

- Vi vill också se en skatt på banker. Det finns ingen moms i dag på finansiella tjänster. Om man jämför med andra tjänsteproducerande företag är det mer förmånligt för bankerna. Fördelningspolitiskt skulle detta vara motiverat, anser Åsa-Pia Järliden Bergström.

Gemensam fond i Europa

Det är viktigt att kunna ha en gemensam banktillsyn över alla banker i Europa och deras verksamheter. Bankerna är väldigt integrerade och verkar inte bara inom ett land. Sverige har som exempel stor bankexponering mot Ryssland.

Fler mindre och medelstora banker

- Dessutom bör man diskutera frågan om bankernas storlek. Om en alltför stor bank får allvarliga problem förstör det för mycket av den finansiella infrastrukturen. Riskerna skulle minska genom en uppdelning av de verksamheter som i dag bedrivs inom en bank, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

  Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.