Facket direkt facketdirekt.nu

Slutrapport om en modern och hållbar arbetslinje

Arbetsmarknad Regeringens syn att arbetslösheten främst beror på att arbetslösa inte vill arbeta är i grunden fel. Den bygger på förlegade ekonomiska teorier om arbetsmarknaden och arbetslöshetens orsaker. LOs arbetslinje är modern och vill stärka den svenska modellens tre hörnpelare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sverige är långt ifrån full sysselsättning och den långvarigt höga arbetslösheten gör att tryggheten och utvecklingsmöjligheterna i arbetet fördelas allt mer ojämlikt mellan löntagarna. Det krävs betydligt högre politiska ambitioner för att vända den negativa utvecklingen.

Slutrapport med omfattande analyser

Idag presenterar det förbundsgemensamma LO-projektet Arbetsmarknaden efter krisen sin slutrapport. Den bygger på omfattande analyser av svensk arbetsmarknad och visar bland annat att polariseringen på arbetsmarknaden tilltar, att löntagarnas omställningsförmåga är försvagad och att risker och ansvar individualiseras när staten på flera sätt drar sig tillbaka. Projektet försvarar den svenska modellen och formulerar en ny, modern och hållbar arbetslinje för 2010-talets arbetsmarknad.

- För oss går vägen mot full sysselsättning, små inkomstskillnader och trygga och utvecklande jobb alltid genom en stark svensk modell, där den generella välfärden och partsmodellen med starka kollektivavtal är två bärande hörnpelare. Staten måste ta ett betydligt större ansvar och sluta vältra över ansvaret för allvarliga samhällsproblem på enskilda individer, säger projektledaren och LO-utredaren Ulrika Vedin.

Tilliten till den generella välfärden hotas

Den polariserade arbetsmarknaden, nedmonteringen av arbetslinjen och individualiseringen av risker och ansvar, som är konsekvensen av att staten på flera sätt drar sig tillbaka, gör att redan existerande klass- och könsmönster förstärks. Den kollektiva riskdelningen, vingarnas trygghet, urholkas. På sikt kan det hota tilliten till det gemensamma, till den generella välfärden. Det sätter också den svenska arbetsmarknads- och partsmodellen under hård press. Någonstans i framtiden finns en ”tilting point” för den svenska modellen om vi inte tar utmaningarna på allvar.

Den borgerliga jobbpolitiken bygger på förlegade ekonomiska teoriner om arbetsmarknaden och arbetslöshetens orsaker. Det är förklaringen till varför regeringen stegvis överger den svenska modellen och försöker styra utvecklingen mot en marknadsliberal modell.

Regeringen ser arbetslösheten som ett individproblem

Regeringens syn att arbetslösheten främst beror på att arbetslösa inte vill arbeta eller kräver för höga löner för att få ett jobb, är i grunden felaktig. Normen att arbeta är fortfarande mycket stark i Sverige. Men regeringens felsyn att arbetslösheten är ett individproblem snarare än ett allvarligt samhällsproblem är en av de främsta orsakerna till en ineffektiv jobbpolitik. Till exempel har de skurit ner på kompetenshöjande insatser för arbetslösa och istället styrt om arbetsmarknadspolitiken till olika, ibland oklara, jobbsökaraktiviteter. Ett annat exempel är tanken att det ska löna sig mer att arbeta genom en kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring som gör arbetslösa relativt fattigare. Syftet med den låga ersättningen är också att tvinga arbetslösa att acceptera lägre löner för att få ett jobb.

Samtidigt som den borgerliga regeringen försöker närma sig den marknadsliberala modellen får den svenska, och nordiska, modellen internationell upprättelse som effektiv och hållbar. Forskningen visar också att renodlade modeller, där lösningar från olika modeller inte blandas, är mest effektiva och ger bäst resultat.

LOs arbetslinje är förebyggande och stödjande

Regeringens jobbpolitik klarar inte att hantera de krav på utbildning, kompetens, omställning och god hälsa som dagens arbetsmarknad ställer. Istället försämras matchningen och förmågan att bryta den höga arbetslösheten.  LOs arbetslinje är både förebyggande och stödjande. Den börjar redan innan arbetslivet och satsar på en gymnasieskola som verkligen stödjer etableringen på arbetsmarknaden, den stärker det goda och hållbara arbetet, erbjuder betydligt fler arbetslösa en arbetsmarknadsutbildning, säkerställer inkomstryggheten samt underlättar för det växande antalet långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta att få utvecklande arbeten.

En modern arbetslinje är hållbar och stärker individen

- Vi måste byta ut dagens misslyckade jobbpolitik mot en ny arbetslinje som är anpassad till 2010-talets arbetsmarknad. Vår arbetslinje är modern därför att den satsar på det goda, utvecklande och välbetalda arbetet och det livslånga lärandet, och den är hållbar därför att den stärker individen, ökar jämställdheten och minskar klyftorna i samhället, säger projektledaren och LO-ekonomen Thomas Carlén.

Slutsats

Slutsatsen är att vägen mot full sysselsättning och små inkomstklyftor på arbetsmarknaden och i samhället ska gå genom en stärkt svensk modell som är anpassad till 2010-talets arbetsmarknad.

LO vill stärka den svenska modellen genom att främja och utveckla modellens tre hörnpelare – den generella välfärden, partsmodellen med starka kollektivavtal och en ny, modern och hållbar arbetslinje. Dessa tre delar innehåller i sig flera delar, men de är också ömsesidigt beroende av varandra. De utgör en större helhet.

LOs arbetslinje är modern och hållbar eftersom den både är förebyggande och stödjande. Den är modern därför att den satsar på det goda, utvecklande och välbetalda arbetet och det livslånga lärandet. Den är hållbar därför att den stärker individen, ökar jämställdheten och minskar klyftorna i samhället. LOs arbetslinje bygger på fem försvarslinjer, som alla har försvagats av de senaste årens politiska vägval, för att på allvar bekämpa arbetslösheten.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.