Facket direkt facketdirekt.nu

LOs representantskap hösten 2020

Publicerades den

Längd: 54 min

Område: Organisationsfrågor

Kopiera länk för delning

LOs representantskap fattade beslut om avtalsförslaget Trygghet och omställning samt delade ut 2020 års fackliga feministiska stipendium.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Antagande av dag- och arbetsordning
4. Val av två ordförande
5. Val av två sekreterare
6. Val av två justerare för protokollet
7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
8. Fyllnadsval
9. LO-styrelsens förslag till förbundens avgift till LO
10. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
11. 2020 års mottagare av LOs fackligt feministiska stipendium
12. Trygghet och omställning
13. Övriga frågor
14. Avslutning