Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Arbetsmarknad LO-kongressens beslut 2016 angående aktiv arbetsmarknadspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att driva på politiken för en aktivare arbetsmarknadspolitik.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsmarknadens parter får en annan roll i arbetsmarknadsfrågorna.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att regeringen förändrar uppdraget till Arbetsförmedlingen så man klarar sina huvuduppgifter, som är att individuellt hjälpa personer att få jobb och att hjälpa arbetsgivare att få tag i rätt personal.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de på Arbetsförmedlingen förekommande åtgärdsprogrammen endast ska gälla på kollektivavtalsbundna arbetsplatser.
 • Att LO ska verka för att samtliga samråd fullbordas innan den arbetsplatsförlagda insatsen beslutas.
 • Att LO ska intensifiera sitt arbete med att granska och ställa krav på arbetsförmedlingens arbetsplatsförlagda insatser för att få slut på utnyttjande av människor och bidrag. Samtliga insatser måste vara trygga för den enskilda individen och garantera konkurrens på schyssta villkor för de företag som ansöker om medel.
 • Att LO ska påbörja ett strukturerat samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetet ska syfta till att bygga upp rutiner för ett kontinuerligt informationsutbyte mellan LOs medlemsförbund och Arbetsförmedlingen som minimerar risken för att samråden handläggs på ett felaktigt sätt, uteblir eller hamnar fel.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att regeringen ger Arbetsförmedlingen direktiv att kräva kollektivavtal av de arbetsgivare som erhåller ekonomiskt stöd av staten i ett arbetsmarknadspolitiskt syfte.
 • Att LO ska verka för att samråden ska bli styrande samt obligatorisk inskickning och förfrågan till berört fackförbund.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det fackliga inflytandet ökar i samband med Arbetsförmedlingens beslut om arbetsgivarstöd.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att kollektivavtal ska vara ett krav för att Arbetsförmedlingen ska bevilja arbetsgivarstöd.
 • Att LO ska verka för att om vi i fortsättningen ska ha dessa samråd från Arbetsförmedlingen, ska det enbart ske till företag med kollektivavtal där vi kan kontrollera löneökning för varje år, det vill säga att vi får det som kallas schysta villkor på arbetsmarknaden.
 • Att LO ska verka för att alla myndigheter som har eller är delaktiga i anställningar med lönebidrag ska kräva kollektivavtal, det gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket samt andra myndigheter som sätter ut arbetslösa och sjuka personer i en anställning med lönebidrag.
 • Att LO ska verka för att det vid förlängningar av anställningar med lönebidrag ska de fackliga organisationerna yttra sig om arbetsplatsen, så att vi den vägen kan få en kontroll på löneutvecklingen i de olika branscherna.
 • Att LO-kongressen beslutar att LO verkar för att reglerna ändras så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren.
 • Att LO ska verka för en utvärdering och utveckling av Samhalls uppdrag och att vinstkravet i Samhall begränsas.
 • Att LO ska verka för att stärka Arbetsförmedlingens roll och ansvar för matchning och omställning genom att återföra den kommunala arbetsmarknadspolitiken till staten och Arbetsförmedlingen.
 • Att Arbetsförmedlingen anpassar verksamheten och insatserna efter regionala behov.
 • Att LO ska verka för att en rustande arbetsmarknadspolitik.
 • Att arbetsmarknadsutbildningen utökas kraftigt och sätts in tidigare.
 • Att arbetslösa som varit etablerade på arbetsmarknaden men som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning, vid konstaterat behov erbjuds möjligheten att fullfölja sina studier med aktivitetsstöd, innan arbetslösheten blivit långvarig.
 • Att LO ska verka för att en ny garanti i tre steg införs från inskrivningen på Arbetsförmedlingen till dess att arbetslösheten bryts: en nolltolerans mot utebliven tidig insats, en 180-dagarsgaranti och en kompetensutvecklingsgaranti.
 • Att LO ska verka för fler och bättre subventionerade anställningar genom att höja taken för vilka löner som kan subventioneras.
 • Att subventionerade anställningar ska kvalificera till a-kasseersättning.
 • Att subventionerade anställningar ska ha kollektivavtal.
 • Att LO ska verka för att fler med funktionsnedsättning får del av utbildningsinsatser och subventionerade anställningar.
 • Att LO ska verka för att Samhall tillförs mer resurser för att anställa fler och höja verksamhetens kvalitet.
 • Att LO ska verka för att utforma en samlad strategi för parternas inflytande över politikens utformning och innehåll på nationell, regional och lokal nivå.
 • Att LO ska verka för att kontrollen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som sker på arbetsplatserna stärks.
 • Att LO ska verka för en snabbare etablering av nyanlända invandrare.
 • Att flyktingar, deras anhöriga och övriga anhöriginvandrare får likvärdigt etableringsstöd.
 • Att resurserna till Arbetsförmedlingen ökas för att snabbare kunna upprätta etableringsplaner av god kvalitet och förbättra möjligheterna till täta kontakter med arbetsförmedlarna.
 • Att svenskundervisning sätts in redan under asyltiden.
 • Att förbättra SFI så att alla når den avslutande kursnivån.
 • Att införa ett kunskapslyft i två nivåer för flykting- och anhöriginvandrare inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.