Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressbeslut

Ekonomi LO-kongressens beslut 2016 angående ekonomisk politik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ekonomisk politik

 • Att LO verkar för en utveckling till ekonomiskt bärkraftiga kommuner och landsting.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer tas bort.
 • Att LO tar ställning för att en ny lånefinansierad finanspolitik behövs för att skapa full sysselsättning.
 • Att LO verkar för att den offentliga sektorn tillåts expandera för att skapa arbeten och klara välfärdens behov.
 • Att LO fortsätter att driva frågorna och påverka politikerna för att vi ska nå full sysselsättning.
 • Att LO under kongressperioden aktivt arbetar för att nå en ny syn på överskottsmålen över konjunkturcyklerna.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det ska finnas möjlighet att låna pengar till infrastruktursatsningar.
 • Att LO gör en utredning av den disponibla inkomstutvecklingen där olika löntagargrupper tydligt lyfts fram.
 • Att LO tar fram statistik som möjliggör analys av förmögenhetsspridningen över tid.

Skatter

 • Att LO verkar för att progressiviteten i skattesystemet ökar.
 • Att LO verkar för en skattepolitik som ökar möjligheten att föra en expansiv politik i ekonomiska kriser.
 • Att LO arbetar för ett större solidariskt skatteuttag i svensk ekonomi till förmån för förbättringar i vårt försäkringssystem och till investeringar och satsningar för att få ner arbetslösheten.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avdragsrätten för fackavgiften återinförs.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att skattereduktionen på a-kasseavgiften återinförs.
 • Att LO ska verka för att a-kasseavgiften och avgiften för fackligt medlemskap åter blir avdragsgilla.
 • Att LO ges i uppdrag att kräva att avdragsrätten för avgiften till fackliga organisationer återinförs.
 • Att fackföreningsavgiften ska vara avdragsgill vid deklaration.
 • Att fackföreningsavgiften ska vara avdragsgill vid deklaration.
 • Att LO verkar för att återinföra avdragsrätt för medlemskap i fackföreningen.
 • Att återinföra avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringen.
 • Att LO med kraft verkar för att skattereduktioner ska gälla för avgifter till fackförening och a-kassa.
 • Att LO med kraft verkar för att skattereduktioner ska gälla för avgifter till fackförening.
 • Att a-kassan ska vara avdragsgill vid lönedeklarationen.
 • Att kongressen ger LO i uppdrag att undersöka och lägga fram förslag om ett mer solidariskt och progressivare skattesystem som bättre gynnar låg och medelinkomsttagarna.
 • Att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag genomför en förändring i skattesystemet så att den som har drabbats av arbetslöshet inte ska bestraffas med högre skattenivå än de som har arbete.

Infrastruktur

 • Att LO under kommande år ska arbeta för ökade investeringar i bostäder och trafikinfrastruktur i linje med det som anförs i motionen.
 • Att LO verkar för att regeringen avsätter pengar i budgeten för att kunna genomföra och förnya tågnätet i hela landet.
 • Att LO verkar för att regeringen avsätter pengar i budgeten för att kunna genomföra förbättringar i infrastrukturen som ökade satsningar på IT och fiberteknik.

Bostäder

 • Att LO påverkar regeringen till att stimulera ett ökat bostadsbyggande och en högre investeringsvilja.
 • Att markant utöka investeringarna i regeringens transportplan.
 • Att få till stånd en markant förstärkning av investeringar och underhåll i svensk infrastruktur.

Näringspolitik

 • Att LO synliggör välfärdstjänsternas betydelse och bidrag till utvecklingen i svensk ekonomi.

Fler beslut rörande näringspolitik hittar du här.

Mål för full sysselsättning

Att LO ska verka för att den ekonomiska politiken inriktas mot full, hög och jämn sysselsättning.

Att LO ska verka för att arbetslösheten som högst pendlar i intervallet två till fyra procent under en konjunkturcykel.

Att LO ska verka för att sysselsättningsgraden för 20–64-åringar som lägst ska ligga på 85 procent.

Att LO ska verka för att skillnaderna i arbetslöshet och sysselsättningsgrad för olika grupper minimeras. Det handlar till exempel om skillnader beroende på kön, etnicitet, geografi, utbildningsnivå och social bakgrund.

Finanspolitik

Att LO ska verka för att den ekonomiska politiken är expansiv så länge som arbetslösheten kan pressas ned med efterfrågeåtgärder, räntorna är låga och inflationen är låg.

Att LO ska verka för att offentliga sektorns nuvarande mål för det finansiella sparandet prövas mot andra mål. Exempel på alternativ som bör utredas är: en nivå på statsskuldens storlek som andel av BNP, ett nytt mål för det finansiella sparandet och införandet av en drifts- och kapitalbudget. Vid utredande av en drifts- och kapitalbudget bör det också prövas om investeringar kan ges en vidare innebörd än i dag.

Att LO ska verka för att det införs ett tillfälligt underskottsmål för det finansiella sparandet till dess att utredningen om ett nytt långsiktigt mål är klar.

Stabiliseringspolitik

Att LO ska verka för att Riksbankens mandat för penningpolitiken ska förtydligas, till att vara att stabilisera såväl inflationen runt inflationsmålet som arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå.

Att LO ska verka för att den demokratiska kontrollen och utvärderingen av Riksbanken skärps.

Att LO ska verka för att finanspolitiken ska ta ett större ansvar för att stabilisera den svenska ekonomiska utvecklingen.

Att LO ska verka för att det ska finnas färdiga, tillfälliga, finanspolitiska paket för en justering vid kraftig lågkonjunktur.

Att LO ska verka för att de automatiska stabilisatorerna stärks genom att arbetslöshetsförsäkringen reformeras så att löntagarna ges ett fullgott och pålitligt inkomstskydd.

Att LO ska verka för att utgiftstaken ska kunna revideras i en djup lågkonjunktur.

Att LO ska verka för att kapitaltäckningskraven för samhällsviktiga banker och finansiella institut höjs.

Att LO ska verka för att riskdifferentierade avgifter till stabilitetsfonden införs.

Att LO ska verka för att en lagstiftning införs som gör det möjligt för banker att avvecklas utan stora kostnader för samhällsekonomin.

Att LO ska verka för att den internationella finansmarknaden underkastas demokratisk kontroll.

Att LO i samverkan med fack i andra länder utreda alternativ till regleringen av den internationella finansmarknaden.