Facket Direkt

Projektdirektiv

Ekonomi Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik lämnar över sin huvudrapport till LO-kongressen 2016. Läs här om bakgrunden till projektet, målsättningar, förutsättningar och organisation.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Bakgrund

LO-kongressen 2012 gav klartecken för dels att rapporten till kongressen 2016 ska handla om hur Sverige ska bli ett land med full sysselsättning dels att LO ska ta fram underlag för en bred diskussion inom fackföreningsrörelsen i syfte att modernisera den solidariska lönepolitiken.

Dessa direktiv bygger på att uppdragen ovan integreras i ett sammanhållet projekt och i en kongressrapport.

LO-kansliet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till arbetet med nästa kongressrapport. Förslaget är att detta arbete ska bedrivas i form av ett särskilt projekt - Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Arbetet med kongressrapporten ska resultera i en egen publikationsserie, som inkluderar ett antal underlagsrapporter och en slutrapport.

Syfte

Syftet är att LO ska säkerställa att frågan om full sysselsättning finns högst upp på den politiska dagordningen och att LO moderniserar och utvecklar den solidariska lönepolitiken. LO ska vara den tongivande samhällsaktören när det gäller att ta fram nya och konstruktiva förslag för att bekämpa arbetslöshet och befrämja sysselsättning. Projektet ska bidra till att sysselsättningspolitiken utvecklas i linje med LOs framtidsvision och önskade samhällsmodell. Samtidigt ska en större samsyn nås mellan förbunden kring en utvecklad gemensam lönepolitik.

Projektet bör ta sin utgångspunkt i att Sverige är en öppen ekonomi som påverkas av omvärlden. De svenska arbetstagarnas situation på jobbet och i samhället påverkas av vad som händer i resten av världen. LOs uppgift, att tillvarata medlemmarnas intressen, förutsätter därför ett gränsöverskridande fackligt arbete. Samtliga rapporter bör därför ha ett internationellt perspektiv.

Projektet bör också ta ett tydligt avstamp i att både kvinnor och män på ett likvärdigt sätt omfattas av målet om full sysselsättning. Det innebär bland annat att full sysselsättning inte kan ses isolerat från välfärdstjänster som möjliggör kvinnors och mäns arbetskraftsdeltagande. Samtliga rapporter bör därför ha ett tydligt klass- och könsperspektiv.

Verksamhetsstrategi

Full sysselsättning, ökade reala löner och rättvis fördelning är huvudmålen för den ekonomiska politik som LO driver. Full sysselsättning är viktigt för att LO ska nå framgångar inom andra prioriterade områden. En given förutsättning för arbetet är att de samhällsekonomiska målen måste kunna förenas med i övrigt bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö för löntagarna.

Projektmål

 • Underlagsrapporter som på ett djupgående sätt behandlar och lägger förslag inom alla de viktiga politikområden som påverkar Sveriges möjligheter att nå full sysselsättning för både kvinnor och män. Varje enskild rapport bör ha ett tydligt direktiv, där klass- och könsperspektiv synliggörs, och syfta till att föreslå reformer som bidrar till full sysselsättning.
 • Underlagsrapporter samt dialog inom fackföreningsrörelsen i syfte att modernisera den solidariska lönepolitiken med särskilt fokus på ojämlik lönespridning, jämställda löner, löneglidning och internationell konkurrenskraft.
 • En slutrapport som på ett lättillgängligt och effektivt sätt sammanfattar resultaten från underlagsrapporterna och beskriver en samhällelig strategi för att nå full sysselsättning integrerat med en modern solidarisk lönepolitik.

Effektmål

 • Projektet ska utveckla en ny och mer sammanhållen politik för såväl full sysselsättning och rättvisa löner som för övrig samhällsekonomi. För att uppnå detta är det avgörande att ha projektet har ett genomgående klass- och könsperspektiv.
 • Stor uppmärksamhet för LOs förslag i underlagsrapporter och slutrapport. Analys och förslag ska uppfattas som kreativa och tillämpbara, samtidigt som de stödjer LOs prioriteringar.
 • Projektets förslag och analys ska ha genomslag i samhällsdebatten och påverka politiken oavsett riksdagsmajoritet.
 • Projektet ska vara mobiliserande i LO-kansliet, i distriktverksamheten och vara till nytta för LO-förbundens egen policyutveckling och opinionsbildning.
 • De lönepolitiska underlagsrapporterna ska dessutom skapa en bred diskussion som involverar förbunden såväl centralt som lokalt. Underlagsrapporterna och diskussionerna ska sedan bidra till slutrapportens lönepolitiska ställningstaganden.

Valåret 2014

En stor del av projektets arbete kommer att pågå samtidigt med de olika valrörelserna 2014. Ett sätt att ta hänsyn till detta är genom att lägga produktionen av rapporter som kan spela en roll i valrörelsen tidigt i processen. Det finns också anledning att överväga vilka rapporter/policyförslag som är särskilt viktiga i händelse av en ny regering. Förslag och rapporter ska i så hög som möjligt användas i samband med valet till europaparlamentsvalet och de allmänna valen 2014.

Förutsättningar för genomförande

Projektorganisationen behöver bemannas av 3 kvalificerade projektledare/utredare på heltid, varav 2 bör rekryteras externt. Jämn könsfördelning ska eftersträvas.

På flera områden bör projektet anlita externa utredare/forskare för att belysa viktiga frågeställningar där LO-kansliet och förbunden idag inte har nödvändig kompetens eller tillgängliga resurser.

Kopplingar till andra projekt och verksamheter/aktiviteter

Projektet börjar inte med ett blankt papper. LO har redan idag en på många sätt väl utvecklad policy när det gäller flera politikområden av stor vikt för full sysselsättning (till exempel arbetsmarknads-, utbildnings- och penningpolitik).

Projektet kommer också att bygga vidare på de kunskaper och de förslag som formulerats i samband med 2012 års kongressrapport, liksom representantskapsprojektet "Arbetsmarknaden efter krisen".

Projektet kommer också kunna bygga vidare på de lönepolitiska dokument som LO och förbunden tagit fram under senare år, exempelvis inom ramen för samordningsarbetet inför avtalsrörelser. Det är också viktigt att ta fasta på relevanta utredningar och analyser som tagits fram inom organisationer där LO är medlem, som Nordens fackliga samorganisation, Europeiska fackliga samorganisationen, Arbetarrörelens nordiska samarbetskommitté och Trade Union Advisory Committee to the OECD.

Projektet kommer involvera samtliga LO-kansliets policyenheter (Arbetslivsenheten, Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad (EOA) samt Internationella enheten). Huvuddelen av EOAs verksamhet under de år projektet löper kommer på olika sätt att vara inriktad på att bidra till projektmålen.

Betydande delar av Arbetslivsenhetens verksamhet kommer behöva inriktas på samma sätt. Internationella enheten berörs i särskild grad av de rapporter som har en mer internationell prägel. Kommunikations- och Ledningsenheten berörs i särskild grad av de förslag som läggs med sikte på valrörelsen 2014. Beroende på hur projektet finansieras och bemannas kan det också behöva involvera anställda på förbunden.

Organisation

LOs styrelse är projektägare. Löpande avrapportering sker i samband med ordinarie styrelsemöten. Viktiga styrdokument, som projektplan och direktiv till de olika delutredningarna, ska förankras i styrelsen.

Projektorganisationen består av 3 kvalificerade projektledare/utredare, varav 2 bör rekryteras externt. En kommunikatör bör vara kopplad till projektet. Jämn könsfördelnings ska eftersträvas.

Projektet överses av en styrgrupp bestående av:

 • Ledningen
 • Policyenheterna
 • Ledningsenheten
 • Kommunikationsenheten

En extern referensgrupp bör tillsättas för att ge ytterligare tyngd och legitimitet åt projektet samt bidra till att projektet får genomslag i samhällsdebatten.

Tidplan

• Projektdirektiv beslutas i styrelsen i maj 2013.
• 2-3 underlagsrapporter per termin under perioden september 2013-december 2014.
• Slutrapporten skickas till kongressombuden i maj/juni 2015.