Facket direkt facketdirekt.nu

Arbetstagarnas rättigheter ett villkor

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 


Inför LO-kongressen i juni 2016 säger LOs styrelse följande om frihandel och TTIP:

”Svensk fackföreningsrörelse har alltid haft en positiv grundsyn på öppenhet och frihandel. LOs styrelse är övertygad att Sverige, som är ett litet exportberoende land, vinner på minskade hinder för handel och investeringar.”

”LOs utgångspunkt är att arbetstagares rättigheter och villkor aldrig får betraktas som ett handelshinder. LO har arbetat aktivt för att påverka förhandlingarna om TTIP i syfte att få ett avtal som bidrar till ökat välstånd, utan att det äventyrar demokratiska beslut och undergräver arbetstagares rättigheter. LO vill också slå vakt om det nationella politiska manöverutrymmet, särskilt när det gäller offentliga tjänster. Den internationella debatten om handel och investeringar behöver följas av en diskussion om fördelning.”

Motioner och motionssvar till LO-kongressen om TTIP:

Till LO-kongressen i juni 2016 föreslår Transport (motion 15:1):

”att LO tillsammans med förbunden tar fram en gedigen konsekvensanalys som tydligt belyser vilka konsekvenserna med TTIP blir för Svensk fackföreningsrörelse.”

Avd 3 IFMetall föreslår (motion 15:2)

”att LO kraftigt fördömer och söker vägar att stoppa påskrivandet av TTIP och ISDS om innehållet i TTIP-avtalet eller tvistelösningsmekanismen ISDS på något sätt kan kringgå eller motverka demokratiskt fattade beslut, lagstiftning, fackliga- och arbetares rättigheter eller negativt påverka folkhälsan eller miljön.”

Avd 4 i Handels föreslår (motion 15:3)

”att LO ska verka för att möjligheten för enskilda företag att stämma regeringar tas bort från frihandelsavtalet.”

LO-styrelsen föreslår bifall till att ta fram en konsekvensanalys, enligt motion 15.1, samt att anse de två övriga motionerna om tvistelösningsmekanismen ISDS besvarade. I motiveringen till detta välkomnar LOs styrelse EU kommissionens nya förslag till tvistelösning Investment Court System, ICS. Med detta nya förslag från EU finns en chans att ”reformera ett ruttet system”:

”LO har arbetat hårt för att TTIP inte ska innehålla ett ISDS i traditionell bemärkelse och välkomnar att Socialdemokraterna och den svenska regeringen numera är inne på samma linje. EUs handelskommissionär Cecilia Malmström presenterade under hösten 2015 ett förslag till reformerat investerarskydd och tvistelösning: Investment Court System, ICS. Staters rätt att reglera slås fast på ett tydligare sätt.

”LOs styrelse menar att detta är ett steg i rätt riktning, men det är en bra bit kvar att gå innan vi vet att frågan om investerarskydd kan sägas vara löst. För att TTIP ska bli verklighet måste frågan om en tvistelösningsmekanism mellan investerare och stat få en lösning som kan vinna brett stöd. Genom att få ett trovärdigt, rättssäkert system på plats kan detta på sikt förbättra motsvarande konfliktlösning i befintliga och nya avtal. TTIP innebär på så sätt chansen att reformera ett ruttet system.”

I sin motion om internationella handelsavtal, offentliga tjänster och upphandling föreslår Kommunalarbetareförbundet (motion 15.4)

  • att LO ska aktivt arbeta för att förslaget till handelsavtal mellan EU och Kanada ska förkastas, 
  • att LO ska arbeta aktivt för att offentliga tjänster oavsett finansieringsform i sin helhet ska undantas ifrån handelsavtalen mellan EU och USA, det globala tjänstehandelsavtalet TiSA samt framtida handelsavtal, 
  • att LO ska arbeta aktivt för att upphandlingskriterierna för offentliga upphandling ska bli så tydliga att inga tvivel råder om vilken lagstiftning som ska tillämpas. Handelsavtalens upphandlingskriterier får inte vara sämre än vad som beskrivs i gällande europeisk lagstiftning samt att LO ska aktivt arbeta för
  • att pågående samt framtida handelsavtalsförhandlingar förändras så att dessa tar hänsyn till staternas rätt att demokratiskt styra över sina angelägenheter.

LOs styrelsen föreslår bifall till motion 15:4, 2,3,och 4 att-satserna, att anse den första att-satsen besvarad om handelsavtalet mellan EU och Kanada. I motiveringen till svaret till att-sats 1 säger LOs styrelse bland annat:

”Nu har EU och Kanada enats om att tvistelösningsmekanismen mellan stat och investerare i CETA kommer att vara samma regler som EU-kommissionen har föreslagit ska gälla i TTIP, det vill säga Investment Court System (ICS). LOs styrelse välkomnar dessa förändringar, då det annars hade riskerat att skapas två parallella system som underminerar de positiva förändringar som gjorts i TTIP-förhandlingarna. LOs styrelse menar att rättssäker, öppen och demokratiskt förankrad tvistelösningsmekanism mellan stat och investerare måste gälla i såväl CETA, TTIP som andra handels- och investeringsavtal.”

Mer information om LO-kongressen 2016

Motioner och utlåtanden