Facket direkt facketdirekt.nu

Miljödebatten om TTIP

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Naturskyddsföreningen och Greenpeace skrev en debattartikel i DN den 13 maj 2016 om TTIP. De var oroliga för att TTIP kan resultera i ett avtal där central lagstiftning till skydd för hälsa och miljö hanteras som handelshinder. Ansvarig på EU, Cecilia Malmström, svarade i DN att deras oro är obefogad. 

Så här skrev Naturskyddsföreningen och Greenpeace i DN:

”Det är hög tid att regeringen grundligt utvärderar vilka konsekvenser TTIP kan få för svenska miljöregler, klimatarbetet och vår möjlighet att gå före i arbetet kring farliga kemikalier, starkare miljöskydd och skärpta klimatmål i framtiden. I en sådan utvärdering måste dörren hållas öppen för slutsatsen att Sverige ska stoppa TTIP.”

Försiktighetsprincipen hotad

”I EU råder försiktighetsprincipen och det är i princip producentens ansvar att bevisa att en kemikalie är ofarlig innan den får säljas på marknaden. I USA fungerar systemet snarast tvärtom.” (Där är det staten som ska bevisa att en kemikalie är farlig.)

Smutsig fossil energi

”På energiområdet vill EU avskaffa amerikanska exportrestriktioner i syfte att importera särskilt smutsiga fossila bränslen, såsom skiffergas och råolja från oljesand.”

Miljöförbättringar hämmas

”EU har föreslagit att TTIP ska innefatta ett samarbetsorgan kring framtida lagstiftning, där näringslivet, i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen får granska planerade regler på bägge sidor av Atlanten ur ett handelsperspektiv. Ett sådant konsultationsförfarande skulle riskera att hämma ny miljölagstiftning, inte minst om farliga kemikalier… De största företagen får mer att säga till om, på bekostnad av civilsamhället.”

Företag kan stämma stater

”TTIP föreslås innehålla en form av tvistlösningsmekanism som gör det lättare för företag att stämma stater, när exempelvis ny lagstiftning upplevs hota värdet av företagens investeringar. Om TTIP blir verklighet kan ny lagstiftning för att skydda miljön och klimatet leda till ansenliga skadeståndskrav från privata företag. …EU-kommissionen menar att de reformerat tvistlösningsmekanismen i TTIP jämfört med tidigare avtal. Vi menar att texten är så vagt formulerad och tolkningsbar att det inte finns några som helst garantier.”

Cecilia Malmström svarade i DN 2016 05 09 - ”Vi tummar inte på miljökrav i TTIP”

Här är en sammanfattning av Cecilia Malmströms svar på de fyra invändningar som restes av Naturskyddsföreningen och Greenpeace i DN.

Försiktighetsprincipen hotad?

”Försiktighetsprincipen – att ta det säkra före det osäkra när till exempel nya kemikalier ska säkerhetsbedömas – är inte hotad. I EU:s senaste förslag till avtalstext står det uttalat att de grundläggande principerna för riskbedömning i vårt regelsystem – med andra ord försiktighetsprincipen – fortsatt ska gälla, ”skriver Cecilia Malmström.

Smutsig fossil energi?

”Om TTIP skulle komma att innefatta energiexport, skulle det ske mot bakgrund av att vi i EU har som mål att kraftigt minska vårt beroende av fossilbränslen. Under tiden finns det en poäng i att till exempel minska EU-ländernas stora behov av rysk gas. Där måste vi kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.”

Miljöförbättringar hämmas?

”Inget kontrollorgan(…kommer att…) inrättas för att likställa europeisk lagstiftning med amerikansk. Ambitionen är enbart att hitta sätt att utbyta bra lösningar i lagstiftning, till exempel när det gäller innovationer som nanoteknologi. Vi bör undvika att upprätta nya handelshinder om det inte behövs. Tillsammans kan vi sätta höga och säkra globala standarder för framtiden.”

Företag kan stämma stater?

”Vi vill också täppa till möjligheten att missbruka tvistelösningsklausuler. Sedan 50-talet har sådana avtal upprättats världen över, för att lösa konflikter mellan stater och företag. Många av dessa avtal behöver reformeras, och TTIP är en utmärkt möjlighet att göra det. Därför har vi föreslagit ett nytt, domstolsliknande system med klara avgränsningar för vilka fall som får tas upp”.

Cecilia Malmström avslutar sin replik med att påpeka att EUs regeringar i sitt förhandlingsmandat till EU-kommissionen angående TTIP tydligt skrivit att:

”vi aldrig får tumma på EU:s skyddsnivåer och miljöstandarder. EU-kommissionen kan helt enkelt inte komma tillbaka till 28 länders regeringar och Europaparlamentet med ett (TTIP-avtal) som inte uppfyller de kraven. Däremot har vi möjlighet att skapa ett bra avtal som undanröjer onödiga handelshinder och skapar nya möjligheter för jobb, tillväxt och investeringar med vår redan i dag viktigaste handelspartner.”

Läs debattartiklarna på DN-debatt:

Naturskyddsföreningen och Greenpeace: ”Med TTIPavtalet riskeras skyddet för hälsa och miljö"

Cecilia Malmströms svar: "Vi tummar inte på miljökrav i TTIP"