Fråga facket Fråga facket

Företagshälsovård för alla

En kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas. Det slår LO-kongressen fast i ett beslut.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det är IF Metalls avdelning i Västerbotten som uppmärksammat bristerna inom dagens företagshälsovård och dess betydelse för dagens ohälsosituation och ökande sjukskrivningar. Framför allt betonas vikten av tidiga insatser för att minska sjukskrivningarna.

LOs styrelse konstaterar i sitt svar att dagens företagshälsovård är lagstiftad, men i praktiken frivillig genom hur lagen är formulerad. Formuleringen medför att den inte heller är kvalitetssäkrad. För att spara pengar väljer många arbetsgivare att teckna så kallade noll-avtal, där tjänster köps mot avrop när det behövs.

Detta måste förändras eftersom företagshälsovården har ett viktigt syfte med att förebygga ohälsa och få människor tillbaka i arbete, anser LO-styrelsen i sitt motionssvar. Kongressen beslutade i enlighet med detta.