Fråga facket Fråga facket

LO i ny arbetsmiljöstrategi Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

Den borgerliga regeringen har minskat statens åtagande för tillsyn av arbetsplatser och arbetsmiljöforskning. Samtidigt försöker många arbetsgivare gå runt facket och ta genvägar i arbetsmiljön. Resultatet återspeglas i de tydliga skillnader i arbetsmiljö och hälsa som råder mellan olika arbetsplatser. I syfte att vända utvecklingen har LO antagit en ny arbetsmiljöstrategi som presenteras idag på arbetsmiljömässan Elmia i Jönköping.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I LOs vision ingår noll dödsfall orsakade av arbetet samt en kraftig minskning av olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar. LO vill därför att det systematiska arbetsmiljöarbetet förbättras på alla arbetsplatser samt öka den fackliga aktivitetsnivån i syfte att skärpa bevakningen så att arbetsgivarna uppfyller sina lagstadgade skyldigheter.

– Vi måste få en ny regering som prioriterar arbetsmiljöfrågorna och vi som facklig organisation måste driva på utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö. För vårt fackliga arbete är det viktigt att arbetsmiljön regleras i kollektivavtal. Målet är därför att alla förbund ska teckna kollektivavtal om arbetsmiljön på varje avtalsområde. Avtalen ska minst reglera samverkan kring det systematiska arbetsmiljöarbetet, utbildning om arbetsmiljö, företagshälsovård och arbetsanpassning/rehabilitering, säger LOs viceordförande Ulla Lindqvist.

LO pekar också på behovet av att stärka skyddsombudens ställning och roll på arbetsplatsen.

– För att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna ske på arbetsplatsen måste där finnas personer med uppdrag att bevaka och driva på arbetsgivaren att uppfylla de krav som finns i lag, föreskrifter och arbetsmiljöavtal. Skyddsombuden är medlemmarnas fackliga representanter i arbetsmiljöfrågor och behöver stärkas i sitt uppdrag genom en samordnad facklig strategi, säger Ulla Lindqvist.

En utveckling som oroar är den ökade förekomsten av hot och våld på arbetsplatsen. Problemet växer nu inom såväl offentlig sektor som privat service. Förmågan att förebygga och hantera riskerna samt att ta hand om dem som drabbas varierar stort mellan branscher och arbetsgivare. LO vill därför att alla arbetsplatser ska ha en krishanteringsplan med organisation och inövade rutiner för vad som ska ske före, under och efter en situation.

Arbetsmiljöfrågorna får inte sällan en styvmoderlig behandling av arbetsgivarna. LO menar att frågorna måste få större prioritet och att tid och pengar därför måste avsättas.

– Såväl skyddsombud som chefer måste få en bra utbildning om vilka risker som finns i arbetsmiljön och vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. Alla nyanställda ska få en introduktion av arbetsgivaren om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Nyvalda skyddsombud ska snarast få en facklig förtroendemannautbildning samt en grundläggande arbetsmiljöutbildning omfattande minst 40 timmar.

Hur arbete organiseras och utförs samt vilket inflytande de anställda har över arbetet är avgörande för arbetsmiljön. Arbetsmängd, arbetsinnehåll, ensamarbete, ansvar/befogenheter och egen utveckling i arbetet är exempel på frågor där LO-förbunden vill se en utökad samverkan med arbetsgivaren.