Fråga facket Fråga facket

LO positiv till lag om integritetsskydd i arbetslivet

Många tveksamheter rörande arbetstagarnas integritetsskydd i arbetslivet skulle undanröjas med en lag. LO välkomnar därför en lagstiftning men anser att utredningens förslag rymmer en del luckor som bör rättas till i ett kommande lagförslag från regeringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skriver LO i sitt remissvar till utredningen integritetsskydd i arbetslivet SOU 2009:44.

– Det har blivit allt vanligare att arbetsgivarna vill övervaka sina arbetstagare och få privat information om dem. Vi har därför länge efterlyst en förstärkning av arbetstagarnas integritetsskydd. Utgångspunkten måste vara att arbetstagarna säljer sitt arbete inte sig själva, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh i en kommentar.

LO är särskilt positiv till att lagen, förutom arbetstagare, föreslås omfatta såväl arbetssökande som praktikanter, inhyrda och inlånade. Förslaget skulle också förhindra arbetsgivare att begära att arbetssökanden tillhandahåller personliga registerutdrag som saknar betydelse för de krav som arbetsuppgifterna ställer. Dessutom skulle samtycket till PUL tas bort.

– Även om man inte vill visa arbetsgivaren utdrag från sitt personregister eller låta denne lagra personuppgifter, så är det inte lätt att vid en anställningsintervju säga nej om arbetsgivaren begär det. I en sådan situation handlar det inte om samtycke mellan två jämbördiga parter. Ens lagliga rätt att som arbetstagare neka arbetsgivaren detta måste ställas i relation till risken för att arbetsgivare uppfattar en som krånglig och därför inte vill anställa en, säger Per Bardh.

LOs kritik mot förslaget är att arbetstagarna inte får ett tillräckligt starkt skydd. Arbetsgivarnas rätt att begära medicinska undersökningar borde begränsas ytterligare enligt LO. Facket anser också att en kommande lag bör kompletteras med en regel som ger fackliga organisationer tolkningsföreträde när det gäller arbetsgivarnas möjligheter att kräva integritetskränkande information.
– Idag riskerar en arbetstagare att bli uppsagd om den vägrar genomföra ett medicinskt test som arbetstagaren begär. Det är inte alltid som dessa tester kan anses motiverade och därför bör en facklig organisation kunna säga nej i väntan på att Arbetsdomstolen avgör vad som är befogat, säger Per Bardh.

För mer information kontakta LOs pressinformation