Fråga facket Fråga facket

LO presenterar klimatpolitiskt program: Möt klimatkrisen med investeringar och teknikutveckling

Idag arrangerar Samak, Samarbetskommittén mellan LO och socialdemokraterna i de nordiska länderna, ett klimatseminarium i Oslo. I samband med mötet presenterar LO sitt klimatpolitiska program.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hotet om framtida klimatförändringar innebär också hot mot hälsa, sysselsättning och välfärd. Fackföreningsrörelsen måste liksom andra parter i samhället ta sitt ansvar för att motverka dessa hot. Klimatproblemen handlar till stor del om brister i våra produktionssystem och det är i produktionen, alltifrån industri till transporter och samhällsservice, som fackföreningsrörelsen har sin bas. LOs klimatpolitiska program har tagits fram av en förbundsgemensam arbetsgrupp och lägger grunden för LOs fortsatta arbetet kring klimatfrågan.

– Många av de åtgärder och omställningar som kommer att krävas berör våra medlemmars vardag. Fackföreningsrörelsens engagemang behövs både för att få till stånd minskad klimatpåverkan och åtgärder som mildrar konsekvenserna av denna påverkan, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Fackföreningsrörelsen har såväl i Sverige som globalt en särskild uppgift i att hävda en social dimension i klimatarbetet. Utsläppsbegränsningar och anpassningsåtgärder måste förenas med krav på rättvis fördelning och insatser för nya varaktiga jobb inom de områden där omställningar blir ofrånkomliga. Men det handlar lika mycket om att vidareutveckla de jobb som finns idag i hållbar riktning, både mänskligt och miljömässigt. Inför FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn i december arbetar den internationella fackföreningsrörelsen för att utveckla denna sociala dimension i klimatpolitiken. Det är LOs förhoppning att Sverige stöder detta arbete.

LO anser att det behövs ett omvandlingstryck via koldioxid- och energiskatter men framförallt krävs en aktiv investeringspolitik med instrument som riktade investeringsstöd, teknikupphandling, offentlig upphandling och omfattande satsning på forskning och teknikutveckling. Vi behöver utveckla mer av aktörssamverkan mellan stat, forskning och näringsliv för att finna nya sektorsanpassade lösningar.

En klimatanpassad investeringspolitik kan delvis medverka till ekonomisk återhämtning, även om merparten av åtgärderna får effekt först på lite sikt. Nyttan ligger framförallt i att de gör oss starkare inför framtiden. Samhällsekonomiskt motiverade klimatsatsningar ska inte främst ses som kostnader – rätt utformade är de investeringar i mer hållbar infrastruktur och produktion.

LO föreslår att en mer klimatanpassad och långsiktig investeringspolitik etableras inom flera sektorer:

• Ett samlat program med statligt stöd behövs för renovering, energihushållning och social upprustning i miljonprogram- och andra bostadsområden.
• Pågående Program För Energieffektivisering inom industrin (PFE) bör breddas till att omfatta näringslivet i stort samtidigt som motsvarande åtgärder genomförs i offentliga verksamheter.
• Ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsprogram för introduktion av eldrivna fordon bör utarbetas i nära samverkan mellan staten, forskningen, fordonsindustrin och kraftindustrin.
• En hög nivå för nyinvestering i järnväg behöver säkras inom en utvidgad planeringsram för infrastruktur 2010-2021 såväl avseende person- som godstrafik. Betydande investeringar behövs i såväl befintlig som en ny generation kollektivtrafik avseende fordon, terminaler och tekniska system.
• Godstransporternas utsläpp kan minska via bättre fordonsteknik och ökade investeringar i intermodal trafik (samverkan mellan transportslag) baserad på ett samordnat system av transportstråk och avancerade omlastningsterminaler.
• En handlingsplan behövs för att förena en utveckling av jordbruks- och livsmedelsproduktionen med minskad klimatpåverkan. Samtidigt bör en konkurrensneutral användning av biomassa från skogs- och jordbrukssektorn säkras mellan industri- och energiintressen för att undvika att industriell råvara eldas upp.

Hela rapporten bifogas nedan.

För mer information kontakta LOs pressinformation.