Fråga facket Fråga facket

LO välkomnar uppgörelse om nya regler för att skydda utstationerad arbetskraft

Kollektivavtal Efter långa och svåra förhandlingar kom Europaparlamentet och EUs ministerråd idag fram till en preliminär överenskommelse gällande nya regler som syftar till att täppa till kryphålen i utstationeringsdirektivet. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ordning och reda på svensk och europeisk arbetsmarknad

Det så kallade genomförandedirektivet innehåller konkreta åtgärder för att stärka övervakningen och förbättra det praktiska genomförandet av existerande regler vad gäller utstationerade arbetstagare i EU. Förslaget ger myndigheter och fackliga organisationer verktyg för att hantera de praktiska problem som uppstår vid utstationering.

Torbjörn Johansson LOs avtalssekreterare– Detta har varit en central fråga för LO sedan Lavaldomen 2007. Vi måste se till att det skapas ordning och reda på svensk och europeisk arbetsmarknad. Brevlådeföretagen måste bort och vi måste förhindra att arbetstagare tvingas in i falskt egenföretagande, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Skydd mot orättvis konkurrens

LO har under behandlingens gång föreslagit en rad ändringar till EU-kommissionens ursprungsförslag. De har främst syftat till att tillförsäkra att den svenska arbetsmarknadsmodellen respekteras och att skyddet för utstationerade arbetstagares löner och arbetsvillkor mot orättvis konkurrens blir så effektivt som möjligt.

– Vi välkomnar dagens uppgörelse. Lagstiftarna i Bryssel har tagit till sig av våra synpunkter, framför allt att vi i Sverige ska kunna genomföra de kontrollåtgärder vi anser vara nödvändiga för att se till att gällande regler och avtal följs. Dessutom kan vi konstatera att EU följer LOs linje att varje medlemsstat ska införa ett huvudentreprenörsansvar i byggbranschen. Det är upp till den nationella lagstiftaren att utforma ett sådant system, där det är fullt möjligt att reglera ett entreprenörsansvar i samtliga branscher och led, säger Torbjörn Johansson.

– Det är nu upp till bevis för regeringen Reinfeldt att införa ett huvudentreprenörsansvar i hela kedjan och samtliga branscher, fortsätter Torbjörn Johansson.

Krav på socialt protokoll

De nya EU-reglerna tvingar medlemsländerna att i det enskilda fallet undersöka huruvida det verkligen handlar om en utstationering. Dessutom stärks informationsutbytet mellan berörda myndigheter och de utstationerade arbetstagarna ska få tydlig information om deras rättigheter.

Det nya direktivet löser dock inte problemet som Lavaldomen och Lex Laval skapat, där facken inte kan vidta stridsåtgärder för att garantera svenska kollektivavtal och likabehandling av arbetstagare på svensk arbetsmarknad.

– Kampen för en arbetsmarknad som inte diskriminerar arbetstagare på grund av deras nationalitet fortsätter. Lex Laval måste rivas upp och EUs utstationeringsdirektiv ändras. Vi kräver även ett socialt protokoll till EUs fördrag som lägger fast att grundläggande fackliga fri- och rättigheter går före ekonomiska friheter på EU:s inre marknad, avslutar Torbjörn Johansson.

Bakgrund

EU-kommissionens förslag till det så kallade genomförandedirektivet (”direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster”) presenterades den 21 mars 2012. Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor antog sitt betänkande den 20 juni 2013. Rådet (arbetsmarknadsministrarna) antog sin allmänna inriktning till förslaget den 9 december 2013. Sedan början av januari 2014 har förhandlingar förts mellan företrädare för Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen. Överenskommelsen ska nu slutligt antas av parlamentet och rådet innan det kan träda i kraft och börja genomföras i medlemsländerna.