Fråga facket Fråga facket

Ny LO-rapport: Löneskillnaderna mellan män och kvinnor kan försvinna på tio år

Minskningen av löneskillnaderna mellan män och kvinnor har stagnerat. De senaste 30 åren har nästan ingen utjämning ägt rum. För samtliga arbetare motsvarar kvinnors lön 88% av männens lön. Inom industrin har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän vuxit till runt 50 %. Det visar den senaste rapporten Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön från LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Hur stora skall löneskillnaden mellan tjänstemän och arbetare tillåtas bli? Kan LO-förbunden enas om en gemensam lösning hur de vill minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor? Det är frågor som vi ställer till LO-förbunden för att skapa oss en bild av de långsiktiga lönepolitiska målen inom LO, säger projektledaren Claes-Mikael Jonsson.

Rapporten visar att om det inte görs någonting kommer det att ta 100 år att innan löneskillnaderna mellan kvinnligt och manligt dominerade branscher utjämnas. Men om LO förbunden istället väljer att öka lönerna för kvinnorna med en procentenhet per år skulle löneskillnaderna dock försvinna om 10 år.

När det gäller förhållande mellan tjänstemännens och arbetarnas löner kommer lönegapet att öka ytterligare om utvecklingstendensen från 1990-talets början håller i sig. År 2032 skulle lönegapet öka från dagens drygt 10 000 kr till 25 000 kr. Om man istället tar fasta på de senaste tre årens löneutveckling med jämnare utveckling så ökar lönegapet till 15 000 kr år 2032.

Om LO-förbunden vill minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemännen, till samma nivåer som innan 1990-talskrisen, krävs det en löneökningstakt på 1 procentenhet högre lön, än nuvarande, under sju år för att arbetarna ska vara i kapp igen.

- Med denna rapport hoppas vi från projektet att LOs medlemsförbund inom och mellan sig kan börja diskutera löneskillnader. Ska det finnas löneskillnader? Hur stora skall de vara? Och vad motiverar löneskillnader? Förhoppningen är att rapporten kan fungera som ett underlag i en sådan diskussion, säger Claes-Mikael Jonsson.

Läs hela rapporten här.

Fakta rapporten Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön och projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik
Löner och löneutveckling efter klass och kön är den första lönepolitiska rapporten inom projektet full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Det är en rapport som blickar både framåt och bakåt i tiden, men som framförallt aktualiserar viktiga identitetsfrågor för fackföreningsrörelsen. En god överblick av lönestrukturernas utveckling i Sverige under de senaste 100 åren ger en viktig grund för det fortsatta lönepolitiska arbetet.

Från projektets sida är förhoppningen att rapporten ska utgöra ett gediget faktamaterial för den fortsatta debatten kring lönestrukturerna på svensk arbetsmarknad. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll och slutsatser.