Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Öka de statliga investeringarna

De statliga investeringarna bör öka med tio miljarder per år för att sedan växa i takt med BNP-utvecklingen. Dagens saldomål bör ersättas med ett mål för den offentliga sektorns totala sparande. Dessutom bör ett tidsbegränsat investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter införas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skriver LOs chefsekonom Ola Pettersson i den nya rapporten Investeringar och sysselsättning i Sverige.

I rapporten konstateras att Sverige har starka offentliga finanser och en statsskuld på under 35 procent av BNP som, enligt prognoserna, kommer att sjunka ytterligare. Samtidigt uppgår den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet till över 25 procent av BNP, en nettoställning som har stärkts sedan mitten av 1990-talet. Denna utveckling är på många sätt positiv.

Den offentliga sektorns förmögenhet består dock inte bara av finansiella tillgångar utan också av reala tillgångar. Sverige har sedan 1970-talet haft en fallande investeringskvot. Särskilt utmärkande de senaste åren är de låga bostadsinvesteringarna. Sverige har också ett stort bytesbalansöverskott, vilket visar att vi som land sparar mer än vi investerar.

I rapporten diskuterar Ola Pettersson dessa trender och vilka orsaker som kan ligga bakom. Han presenterar också flera förslag för att få fart på de offentliga investeringarna.

Denna rapport ingår som ett underlag till projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik inför arbetet med LOs kongressrapport 2016. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.